Gcboaqwe4rq54wvkgtko
K5snqyw5lvlqtrcwjgxe

Persuitnodiging: "Grootste Gemeenteraad van Vlaanderen" + Vokacongres (27/03)

Persberichten   •   mar 22, 2018 12:56 GMT

Zhdvqwnmy6jiy3ln4jmc

Voka roept op tot realisme en pragmatisme in toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK

Persberichten   •   mar 21, 2018 14:54 GMT

Knbtvfrhjtksnjue0egf

Reactie Voka mobiliteitsbudget "Belangrijke eis eindelijk gerealiseerd"

Persberichten   •   mar 15, 2018 19:51 GMT

Media no image

PB Voka "We moeten samen burn-outs preventiever aanpakken"

Persberichten   •   mar 15, 2018 19:22 GMT

Via een reportage vestigde Terzake vanavond de aandacht op de problematiek omtrent burn-out. Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen, erkent dat de uitdagingen groot zijn en roept op tot een betere preventieve aanpak. “Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Een burn-out is niet alleen een probleem op de werkvloer, maar steeds meer een breed maatschappelijk probleem. We moeten de symptomen sneller herkennen en aanpakken,” aldus Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka. “Laat ons daarom werk maken van betere coördinatie tussen alle betrokken partijen.”

Tijdens de reportage in Terzake werden cijfers uit de werkbaarheidsmonitor van de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) geciteerd. Daaruit blijkt dat 12% van de werknemers te kampen heeft met psychische vermoeidheid. Ook bij de zelfstandigen zien we een toename van: hier kampt 11% met acute psychische vermoeidheid.

Acute psychische vermoeidheid is een belangrijke factor voor de diagnose van een burn-out, maar zeker niet de enige. In een recente bevraging van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) wordt het aantal werknemers met een burn-out geschat op 0,8% ofwel 19.000 werknemers. “Deze cijfers tonen aan dat we acute psychische vermoeidheid niet één op één mogen gelijkstellen met een burn-out,” aldus Niko Demeester. “Burn-out beperkt zich niet tot de werkvloer, maar is een grote maatschappelijke uitdaging. Zo speelt de thuissituatie mee een rol en zijn er heel wat individuele aspecten die uiteindelijk kunnen leiden tot burn-out.”

Voka neemt de problematiek omtrent burn-out bijzonder ernstig. “Burn-out is een grote uitdaging voor onze ondernemingen en voor onze maatschappij. Van werkgeverskant worden alvast initiatieven genomen omtrent werkbaar werk en wordt er meer ingezet op bewustmaking,” aldus Demeester. “In de toekomst zullen we nog meer moeten inzetten op preventie. Een snelle detectie van mogelijke problemen is cruciaal om tijdig de nodige ingrepen te doen. Daarnaast moet er nog sneller worden ingezet op re-integratie van werknemers met een burn-out.”

Voka roept op tot een betere coördinatie en meer dialoog tussen preventiediensten, werkgevers en artsen. “Het helpt alvast niet om te wachten tot het te laat is. We moeten snel genoeg kunnen ingrijpen zodat er oplossingen kunnen gevonden worden. Willen we burn-out efficiënt aanpakken, dan moeten we samen op zoek gaan naar een totaalaanpak. De verantwoordelijkheid enkel leggen bij de werkgevers zal het probleem niet oplossen.”

Voor meer informatie:

Tom Demeyer
Woordvoerder Voka
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@voka.be 

Lees meer »
Media no image
K5snqyw5lvlqtrcwjgxe

​PB Voka: “Goedkeuring CCCTB: kleinere economieën mogen niet de dupe zijn”

Persberichten   •   mar 15, 2018 16:38 GMT

Vandaag keurde het Europees Parlement het voorstel omtrent Common Consolidated Corperate Tax Base (CCCTB) goed. Met dit initiatief wil het parlement werk maken van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op Europees niveau. Volgens Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, is het positief dat er eenvormigheid komt in de Europese belastingregels. Toch pleit Voka meteen ook voor voorzichtigheid: “We moeten erover waken dat kleinere landen de nodige vrijheidsgraden blijven krijgen om aantrekkelijk te blijven voor investeerders,” aldus Niko Demeester, Secretaris-Generaal van Voka.

In het Europees parlement werd vandaag CCCTB goedgekeurd. Hoewel het parlement enkel een adviserende bevoegdheid heeft over fiscaliteit, is dit een belangrijk signaal. Dankzij CCCTB wordt de fiscale concurrentie tussen Europese landen ingeperkt. De regeling brengt volgens Voka op het eerste gezicht een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Zo wordt de aangifte voor bedrijven met vestigingen in verschillende Europese landen, veel eenvoudiger. Ondernemingen zouden dan niet langer te maken hebben met 28 verschillende nationale regels om hun belastbare grondslag te berekenen. Ook de fiscale winst- en verliesverrekening op groepsniveau binnen de EU is een positieve evolutie.

Toch waarschuwt Voka: het wordt geen eenvoudige klus om dit voorstel in de praktijk om te zetten. Zo is de verdeling van de gemeenschappelijke belastbare grondslag over de verschillende lidstaten een moeilijke oefening. “We moeten erover waken dat kleinere economieën niet de dupe worden,” aldus Niko Demeester. “Er moet een goeie onderlinge consensus gezocht worden tussen de verschillende lidstaten. Dit wordt geen makkelijke opdracht. Bovendien is het ook zo dat de opdeling van de belastbare grondslag tussen vestigingen van een groep op basis van verkopen, arbeid en activa ook aanzienlijk kan afwijken van de reële toegevoegde waarde creatie in elk land. Dat is de reden waarom men in OESO-verband blijft opteren voor het arm’s length principe om winsten te verdelen tussen vestigingen, ook in het kader van BEPS. De EU wijkt hier dus af van de consensusvorming op OESO-niveau”.

De stemming in het Europees Parlement toont volgens Voka nogmaals het belang van de hervorming van de vennootschapsbelasting aan. “Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt meer dan ooit belangrijk. We zullen daarbij verder moeten durven gaan dan de huidige hervorming. Enkel met een basistarief van 20% zal België investeringen kunnen blijven aantrekken.” aldus nog Demeester. 

Voor meer informatie:

Tom Demeyer
Woordvoerder Voka
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@voka.be 

Lees meer »
Alqh2qymsz7wp5pavuaf
K5snqyw5lvlqtrcwjgxe

PB Voka “Impact staking op bedrijfsleven blijft beperkt”

Persberichten   •   feb 27, 2018 08:45 GMT

Media no image

Persbericht: reactie Voka op jaarverslag NBB “Krapte op arbeidsmarkt nu belangrijkste uitdaging”

Persberichten   •   feb 23, 2018 09:00 GMT

Vandaag stelt de Nationale Bank van België haar jaarverslag voor. Uit het document blijkt de economie stevig is aangetrokken in 2017. Zo steeg het aantal jobs met 66.000 en daalde de werkloosheidsgraad naar 7,3%. “Het beleid werpt duidelijke vruchten af,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De ondernemers houden woord: we hebben massaal geïnvesteerd en jobs gecreëerd. Nu wordt het een belangrijke uitdaging om alle jobs ook ingevuld te krijgen.” Op het vlak van de begroting waarschuwt Voka echter: hoewel het begrotingstekort zakt naar 1% van het BBP blijven onze uitgaven te hoog. “Het zijn vooral de conjunctuur en financiële meevallers zoals de rente en éénmalige opbrengsten die hier aan de basis van liggen. Er werd nog te weinig structureel hervormd.”

Het jaarverslag van de Nationale Bank is een goede evaluatie van het gevoerde regeringsbeleid in 2017. Het rapport bevestigt dat de jobcreatie in ons land op volle toeren draait. Deze jobs werden vooral gecreëerd in de private sector, hier kwamen er 50.000 jobs bij. “Het is ooit anders geweest,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Het betekent vooral dat ook de ondernemers woord houden en hebben geïnvesteerd. Jobs, jobs, jobs is niet alleen een slogan, vandaag is het realiteit.”

Nood aan drastische hervormingen op de arbeidsmarkt

Maar er is ook een keerzijde aan de medaille: de lage werkloosheidsgraad in combinatie met het hoge aantal jobs zorgt voor een ongeziene krapte op de arbeidsmarkt. Voor Voka wordt dit nu de belangrijkste uitdaging: “Alle lichten staan op rood,” aldus Hans Maertens “We moeten nu inzetten op drastische hervormingen op de arbeidsmarkt want bedrijven hebben het steeds moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen. Laat ons werk maken van ambitieuze hervormingen om de krapte op te vangen.” Voka vraagt onze regeringen om meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt toe te staan. “In ons land zijn er nog geen goede regelingen voor flexibele en atypische arbeidsvormen. De scheiding tussen werknemer en zelfstandige wordt steeds dunner, we moeten ons hieraan durven aanpassen.”

Maar ook activering en sanctionering van werklozen moet een prioriteit zijn: “Bij de activering moeten doelgroepen centraal staan: laaggeschoolden, allochtonen, 55-plussers, mensen met een arbeidshandicap maar ook vluchtelingen. Instrumenten die inzetten op deze activering moeten versterkt worden. De individuele beroepsopleiding (IBO) is in Vlaanderen een succes, laat ons dit systeem versterken.” Werklozen die te weinig naar werk zoeken moeten sneller gesanctioneerd worden volgens Voka: “In tijden van krapte mogen we een strengere aanpak verwachten van de VDAB. Deze sancties zijn geen doel op zich maar moeten mensen aanzetten om zelf sneller werk te vinden.”

Begroting: meevallers mogen échte hervormingen niet in de weg staan

Wat de begroting betreft stelt het rapport van de Nationale Bank vast dat het begrotingstekort wordt teruggedrongen naar 1%. Voka wijst er echter op dat dit vooral een gevolg is van de dalende rentelasten en gestegen inkomsten. De uitgaven blijven te hoog. In een Voka studie die deze week nog verscheen wees Voka al op het feit dat in de afgelopen 10 jaar dat er op de totale begrotingsuitgaven amper werd bespaard.

Daarnaast wijst het rapport ook op het tekort van de overheidsinvesteringen. “We hebben de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd als overheid: onze infrastructuur en mobiliteit is hier een pijnlijk voorbeeld van. We zijn tevreden dat de federale overheid met het investeringspact het tij wil keren. Van alles wat België uitgeeft, vloeit er slechts 5 procent naar investeringen. Andere Europese landen slagen erin om minder uit te geven maar wel méér te investeren. Dit betekent dat we meer dan ooit nood hebben aan structurele hervormingen. Willen we onze begroting op orde krijgen hebben we nood aan een duidelijke uitgavennorm, enkel zo zullen we onze overheidsfinanciën opnieuw gezond krijgen.” 

Voor meer informatie:

Tom Demeyer
Woordvoerder Voka
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@voka.be 

Lees meer »
Czcy7vwzpcqfybxnrngs

Persbericht “Voka pleit voor de invoering van een uitgavennorm”

Persberichten   •   feb 21, 2018 07:26 GMT

Svcyayygaak3z7y7jdpq

PB Voka "Regelgeving omtrent stedelijke logistiek moet beter afgestemd worden"

Persberichten   •   feb 01, 2018 15:38 GMT

Irau4dzxzoeqepsvowtp

PB Voka Nieuwjaarsreceptie "Vijf voor twaalf op onze arbeidsmarkt"

Persberichten   •   jan 08, 2018 18:00 GMT

Afbeeldingen & video's 3 afbeeldingen, 1 video

Contacten 1 contactpersoon

Over Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van hier gerealiseerde de toegevoegde waarde.

Adres

  • Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Koningsstraat 154
  • 1000 Brussel
  • Belgie

Links