Skip to main content

Nye regler om innleie fra 1. januar 2013

Nyhet   •  sep 14, 2012 13:58 CEST

Stortinget vedtok før sommeren å implementere EUs Bemanningsbyrådirektiv i norsk rett. Dette gjøres ved at det inntas nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven som trer i kraft fra 1. januar 2013.

Her presenterer vi kort de mest sentrale nye reglene i arbeidsmiljøloven, samt hva Adecco, som Norges største bemanningsbyrå, gjør for å sikre en best mulig implementering for våre kunder.

Likebehandlingsprinsippet

Kjernen i endringen er å sikre at innleide arbeidstakere skal behandles likt som ansatte i innleievirksomheten («likebehandlingsprinsippet»). Dette betyr at våre medarbeidere som leies ut, minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville ha fått dersom han eller hun var blitt direkte ansatt hos innleievirksomheten for å utføre samme arbeid. I tillegg skal våre medarbeidere ha samme tilgang til felles goder og tjenester på linje med de ansatte der.

Hva omfattes – og hva omfattes ikke?

Følgende skal omfattes av likebehandlingen, slik det fremgår av ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-12 a):
• arbeidstid (arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid og nattarbeid)
• pauser og hvileperioder (plassering og varighet)
• ferie, fridager og feriepenger
• lønn og utgiftsdekning
• tilgang til felles goder/tjenester hos innleier, f.eks. kantine, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.
Pensjonsordninger omfattes ikke.

Hva gjør Adecco for å sikre god implementering av de nye reglene?

For å sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet innføres opplysnings- og drøftingsplikter samt innsynsrett ved arbeidsinnleie fra bemanningsbyråer. Videre pålegges innleier med virkning fra 1. juli 2013 et solidaransvar med bemanningsbyrået for utbetaling av lønn og feriepenger. Dette vil kreve en tett dialog mellom oss og våre kunder, og vi jobber hardt for å finne de beste løsningene for å gjøre implementeringen av de nye reglene så god som praktisk mulig.

Adecco har alltid vært positiv til bemanningsdirektivet, og tok tidlig grep for å være best mulig forberedt på implementeringen. Derfor etablerte vi en avdeling tidlig i 2011 som har ansvar for lønns- og arbeidsvilkår (LAV) for alle våre medarbeidere som leies ut til våre kunder. Avdelingen ledes av juridisk direktør og arbeidsrettsspesialist, Kristin Tingberg Sandvik.

Arbeidet LAV gjør er et viktig ledd i at Adecco skal være en trygg samarbeidspartner for våre kunder og en profesjonell arbeidsgiver for våre medarbeidere. LAV skal støtte og veilede vår organisasjon, og bidrar til å skape trygghet når det gjelder forståelse og anvendelse av lover og regler i norsk arbeidsliv.

I tillegg til egen innsats for å implementere de nye reglene har vi tett dialog med vår bransjeorganisasjon NHO Service og NHO sentralt, som organiserer en rekke av våre kunder. Det arbeides på mange fronter, slik at bransjen og våre kunder skal få best mulig hjelp når Bemanningsbyrådirektivet nå gjennomføres i norsk rett. For mer informasjon om NHO Service: nhoservice.no

 

Ønsker du å holdes oppdatert?

Adecco vil i tiden fram mot årsskiftet sende ut nyhetsbrev om lovendringene og de praktiske implikasjonene av disse, samt invitasjon til informasjonsmøter. Ønsker du å motta disse, meld deg på vår e-postliste på pressekontakt@adecco.no Vi oppfordrer alle som måtte ha spørsmål vedr. de nye reglene om å henvende seg til sin kontaktperson i Adecco. Du er selvfølgelig også velkommen til å ringe oss på 04321.

Vi ser frem til en spennende høst!

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar