Skip to main content

Prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv

Nyhet   •   feb 11, 2016 14:19 CET

Riksarkivaren inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til tiltak som styrker sikring, forvaltning og formidling av samfunnets arkiver. Frist for søknader er 15. mars 2016.

Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter. Museer er ikke målgruppe for støtte fra Riksarkivaren, men disse kan søke Norsk kulturråd om støtte til arkivtiltak.

Prosjekter som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Gjennom informasjon og publikasjoner skal deltakerne i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling- og utveksling, og bidra til at resultatene kommer arkivsektoren til gode. Erfaringsoverføring er et hovedmål. Prosjekter som styrker samarbeid og samhandling på arkivområdet mellom stat, fylkeskommune og kommune, og mellom private arkivskapere (bedrifter, organisasjoner, privatpersoner) og arkivinstitusjoner og organisasjoner, vil ha prioritet.

Det er en styrke om søkerne kan dokumentere en vesentlig egenfinansiering. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver.

Det kan søkes om prosjekter med varighet inntil tre år. For flerårige søknader kan Riksarkivaren gi tilsagn om tilskudd for hele perioden, uten ny søknad hvert år. Gjennomføring av programmet og tilskudd skjer med forbehold om Kulturdepartementets videre fordeling av spillemidler til kulturformål, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen.

Forutsetningene for tilskudd, og for rapportering underveis av status og framdrift, vil framgå i brev til tilskuddsmottakere.

Riksarkivaren inviterer til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder. Disse tre innsatsområdene i programmet må sees i sammenheng. Det er mulig, og vil ofte være hensiktsmessig, å kombinere innsatsområder.

Program for tilskudd til utviklingstiltak: Helhetlig samfunnsdokumentasjon

Regjeringen setter i forslag til statsbudsjett 2016 opp Helhetlig samfunnsdokumentasjon som ett av tre hovedmål for bevilgningene på arkivfeltet. Det blir i den sammenheng vist til samarbeids- og utviklingsprosjektet Samdok:

«Arkivverket samarbeidet i 2015 med arkivaktører innen offentlig og privat sektor om utvikling av arkivsektoren i prosjektet SAMDOK/Samla samfunnsdokumentasjon. Satsingsområdene i prosjektet var kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i elektronisk forvaltning. Gjennom SAMDOK har det faglige samarbeidet mellom Arkivverket og andre arkivaktører fått en økt tyngde, klarere retning og større synlighet» (budsjettproposisjonen og vedtatt budsjett 2016).

Statsbudsjettet trekker med dette opp følgende tre satsingsområder for utvikling av arkivsektoren. Det kan søkes støtte til utviklingsprosjekter med referanse til disse tre satsingene:

1. Kommunale arkiv

Det kan søkes støtte til prosjekter og utviklingstiltak som bidrar til sikring, tilgjengeliggjøring og formidling av kommunale arkiv. Generelt er samarbeidstiltak for å sikre og gjøre tilgjengelig digitalt skapt arkivmateriale i kommunal sektor et prioritert innsatsområde. Mål for prosjekter som vurderes for støtte, skal peke utover den enkelte institusjon eller den enkelte kommunes forvaltning av egne arkiv. Samarbeidsprosjekter som bidrar til å sikre kommunale arkiv ved kommunesammenslåinger og endret oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommuner og kommuner, vil ha særlig prioritet for tilskudd i 2016.

Noen særlig aktuelle formål er:

  • infrastrukturtiltak, forprosjektering og piloter for mellomlagring (eArkiv) av digitalt skapte kommunale arkiv
  • behandling av fagsystemer/databaser ved kommunesammenslåinger og endringer i oppgavefordelingen, herunder overføring av data mellom aktive systemer, som sikrer at det ikke blir brudd i behandlingen av aktuelle/kritiske saker
  • uttrekk av data fra kommunale fagsystemer, med overføring til depot
  • bredere og kvalitativt bedre informasjon om kommunale arkiv gjennom Arkivportalen
  • samordnet publisering av og tilgang til digitaliserte og digitalt skapte kommunale arkiv

Prosjekter som får støtte skal være samordnet med og støtte opp under utviklingsarbeid som drives i samarbeid mellom Arkivverket og kommunal arkivsektor, innenfor rammen av samarbeidet i Samdok, der dette er relevant. Jfr. Arkivverket.no/om SAMDOK-arbeidet. Søknader om støtte skal redegjøre for berøringspunkter med pågående utviklingsarbeid.

2. Privatarkiv

Riksarkivaren kan i særlige tilfeller gi støtte til bevaring og formidling av privatarkiv, dvs. arkiv som er skapt av og dokumenter private bedrifter, organisasjoner og personer. Private, fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner kan søke slik støtte, enkeltvis eller i samarbeid. Museer er ikke målgruppe for støtte fra Riksarkivaren, men kan søke Norsk kulturråd om støtte til bevaring og formidling av privatarkiv. Utover rene bevaringstiltak er det mulig å søke støtte til arbeid med regionale samhandlings- og bevaringsplaner for privatarkiv og til å utvikle og prøve ut metodikk for bevaring av digitalt skapte privatarkiv.

3. Arkiv i digital forvaltning

Det er et overordnet strategisk mål for Riksarkivaren å medvirke til at dokumentasjonsforvaltning og arkiv understøtter digitaliseringsprosesser i offentlig og privat sektor og gir grunnlag for nye digitale tjenester.

Organisasjoner og institusjoner i arkivsektoren kan enkeltvis eller i samarbeid søke støtte til prosjekter for utvikling av dokumentasjonsforvaltning og digitale arkivtjenester.

Det er særlig tre aktuelle utviklingstiltak på innsatsområdet:

  • infrastrukturtiltak, forprosjektering og piloter for mellomlagring (eArkiv) av digitalt skapte arkiv. Jfr. punkt 1. over om kommunale arkiv
  • metodikk og forsøksvirksomhet for effektiv dokumentfangst; eksempelvis journalføring av epost
  • tilgjengelighet til og publisering av digitalt skapt og digitalisert materiale 

Søknader og elektronisk søknadsskjema

Søknader skal inneholde budsjett og søknadsbeløp, prosjektplan med mål, aktivitetsbeskrivelser, framdrift og varighet. Videre skal det redegjøres for samarbeidspartnere og deres roller i samarbeidet.

Frist for søknader er 15. mars 2016. Søknader skal sendes inn på elektronisk søknadsskjema. Skjema vil være tilgjengelig til og med 15. mars kl. 19.00.

Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev så snart saksprosessen er avsluttet. Tilskudd blir utbetalt når midler fra overskuddet til Norsk Tipping er fordelt. Det vil bli nærmere redegjort for dette i vedtaksbrev.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Bjørn Bering, tlf. 970 79 463, epost: bjbe@arkivverket.no, eller fungerende avdelingsdirektør Vilde Ronge, tlf. 407 24 718, epost: vilron@arkivverket.no, dersom du har spørsmål. Spørsmål kan også sendes til adressen arkivutvikling@arkivverket.no


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy