Skip to main content

Behandlingsresultatene hos pasienter med type 2-diabetes har blitt bedre i de nordiske land i løpet av de siste 20 årene, men det er forskjeller mellom landene viser ny studie som presenteres på EASD

Pressemelding   •   sep 14, 2016 14:30 CEST

Studien viser at det er forskjeller i hvordan pasienter med type-2 diabetes (T2D) behandles i de tre landene Etter innledende monoterapi med metformin får nå ca 60 % av T2D-pasientene i Sverige insulin eller sulfonylurea sammenlignet med ca 30% i Danmark og Norge der det i større grad anvendes nyere blodsukkersenkende legemidler (DPP-4i, SGLT-2i og GLP1-RA) for å intensivere behandlingen.

Videre viser studien at man intensiverer behandlingen på lavere blodsukkerverdier i Danmark enn i Sverige og Norge.

Ulike retningslinjer – ulik behandling og resultat

Til tross for relativt lik infrastruktur i primærhelsetjenesten og like behandlingsmål i de tre skandinaviske landene, viser resultatene fra Nordic Discover at det er forskjeller i behandlingsstrategi og utfall av behandlingen av type-2 diabetes. Noe av forklaringen kan ligge i ulike behandlingstradisjoner og -retningslinjer i de ulike landene.

Professor Kåre Birkeland uttaler følgende om Nordic DISCOVER_studien:

Denne type real life studier er svært viktige for å kunne forbedre og videreutvikle diabetesbehandlingen til beste for pasientene. Vi når ikke de målene vi har satt oss for diabetesbehandling i Norge pr i dag. Et sentralt funn i studien er hvordan man i Danmark har lykkes med hurtig intensivering av diabetes type-2 behandlingen. Dette har vi i Norge forsøkt å ta hensyn til i forbindelse med utviklingen av de nye norske retningslinjene for diabetes behandling som vil bli klare i løpet av September. Dette innbefatter råd både i forhold til kost, mosjon og medikamentell behandling.

Mer om studien Nordic DISCOVER

Formålet med observasjonsstudien Nordic DISCOVER var å beskrive og sammenligne behandlingen av pasienter med diabetes type-2 i primærhelsetjenesten i Danmark, Norge og Sverige ved hjelp av pasientdata fra elektroniske journaler. Totalt omfatter studien 41 918 registrerte pasienter med type 2-diabetes i årene 1995-2015. 68% av pasientene kom fra Sverige, mens 16% kom fra henholdsvis Danmark og Norge. Pasientdata ble hentet ut fra 60 legesentra i de tre landene. 15 norske klinikker deltok i studien. Data omfattet alle pasienter diagnostisert med diabetes type-2 og/eller som hadde fått forskrevet et glukosesenkende legemiddel. Pasienter med type-1 diabetes eller svangerskapsdiabetes inngikk ikke i studien.

Nordic DISCOVER-studien er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo,Steno Diabetes Center i Gentofte, Odense Universitet i Danmarkog Karolinska Institutet i Stockholm i samarbeid med AstraZeneca.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kåre Birkeland, professor ved Oslo Universitetssykehus, telefon: +47 92 83 06 75

Atle Berger Egeland, medisinsk rådgiver, AstraZeneca, telefon: +47 95 19 26 74
Petra Eurenius, Kommunikasjonsjef AstraZeneca, telefon +46 70 91 86 562
Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt AstraZeneca, telefon +47 91 18 56 03

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er operative i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over.

Referanser

1. Birkeland et al, EASD Congress 2016 (Oral presentation, Number 119, 14 Sept 02:30 PM), Munich, Germany, Primary care management of type 2 diabetes patients in Denmark, Norway and Sweden
- a long term observational study, http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/primary-care-management-of-type-2-diabetes-mellitus-in-denmark-norway-and-sweden-a-long-term-observational-study

2. Persson et al, EASD Congress 2016 (Poster presentation, Number 314, 13 Sept, 12:00 PM), Munich, Germany, HbA1c and second line glucose lowering drug initiation in Denmark, Norway and Sweden: an observational study comparing T2DM management in primary care, http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/hba1c-and-second-line-glucose-lowering-drug-initiation-in-denmark-norway-and-sweden-an-observational-study-comparing-type-2-diabetes-mellitus-management-in-primary-care

Approval no: 1.007.833,011.09/16/NO

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Vedlagte filer

PDF-dokument