Skip to main content

​Avinor i første kvartal: I rute med effektiviseringsprogram og utbygging

Pressemelding   •   mai 13, 2016 08:10 CEST

Flytrafikken over Avinors lufthavner økte med 2,7 prosent, mens driftsresultatet utgjorde 71 millioner kroner i første kvartal 2016, mot 143 millioner samme periode i fjor. Avinors effektiviseringsprogram er i rute, med mål om årlige besparelser på 600 millioner kroner fra 2018. I 2017 ferdigstilles utbyggingene ved Bergen og Oslo Lufthavner.

- Vi leverer god og sikker drift, våre utbygginger er i rute, og vi ligger an til å nå våre mål om effektivisering. Det er vi meget fornøyde med. Som tidligere år, gir årets første måneder et svakt resultat. Luftfarten er konjunkturavhengig, og det ser vi tydelig i bransjens resultater, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Flytrafikken i første kvartal 2016 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 2,7 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Økningen er størst i utlandstrafikken, mens offshore helikoptertrafikk fortsatt har nedgang. Avinor Flysikring AS hadde en reduksjon i inntektene fra overflygninger over Norge på 1,9 prosent i første kvartal.

Konsernets driftsinntekter i perioden utgjorde 2 288 millioner kroner med et resultat etter skatt på minus 2 millioner kroner. Resultat etter skatt er redusert med 39 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor som følge av reduserte driftsinntekter, økte prosjektkostnader ført over resultatregnskapet og økte avskrivninger. Konsernets underliggende driftskostnader viste en nedgang på 4,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Effektiviserer virksomheten

Avinor besluttet tidlig i 2015 å gjennomføre en omfattende effektivisering av virksomheten. For perioden 2015-2018 er det satt et mål om samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner, med 600 millioner i kostnadsbesparelse per år fra 2018. Programmets prognose for gevinstuttak per mars 2016 ligger foran plan.

God drift

Konsernet har en sikker og stabil drift med en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent og en punktlighet på 89 prosent over siste 12 måneder. Utbygginger i rute

Utbyggingsprosjektene ved Oslo lufthavn, Gardermoen, og Bergen lufthavn, Flesland, følger fremdriftsplan og budsjett. Prosjektet på Gardermoen er ca. 92 prosent ferdigstilt og Flesland ca. 81 prosent ferdigstilt per 31.03.16. Det forventes at begge prosjektene sluttføres i henhold til plan og budsjett i 2017.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.