Skip to main content

​Effektiv drift og eiendomssalg gir godt resultat for Avinor

Pressemelding   •   feb 18, 2016 09:00 CET

Avinors driftsinntekter ble 3,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015, og til sammen 12,0 milliarder kroner for 2015. Resultat etter skatt ble 2,5 milliarder kroner. Dette utgjør en betydelig resultatfremgang fra 2014, og skyldes i hovedsak reduserte driftskostnader og gevinst ved salg av Radisson BLU hotellet på Gardermoen.

- Vi er godt fornøyd med resultatet, og særlig at vi har lyktes med å effektivisere driften for å møte situasjonen med færre reisende. Effektiviseringen gir et godt resultat for Avinor, og bidrar også til at vi unngår økning av lufthavnavgiftene. Det gode resultatet kommer både flyselskapene og de reisende til gode og er nødvendig for å gjennomføre planlagte investeringer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Avinor har mål om å gjennomføre kostnadsbesparelser på 1,5 milliarder kroner frem til 2018. Selskapet er i rute mot dette målet, og innfridde med god margin planen om 150 millioner kroner i effektivisering og kostnadsbesparelser i 2015.

Fusjon mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS ble gjennomført som planlagt med virkning fra 01.01.16.

Redusert antall passasjerer – økning i overflygninger
I 2015, sank antallet passasjerer som reiste over Avinors lufthavner med 0,2 prosent, sammenliknet med 2014. Trafikknedgangen er i hovedsak relatert til innenrikstrafikk og offshore helikoptertrafikk. Flysikringstjenesten hadde en vekst i antall overflygninger over Norge (service units) på 6,2 prosent i 2015.

Sikker og god drift
Konsernet har en løpende sikker og stabil drift med en gjennomsnittlig regularitet på 98 prosent og en punktlighet på 88 prosent over siste 12 måneder. Norske regionale lufthavner er blant de mest punktlige i verden, og Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i Europa. Det er i 2015 ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader der Avinor har vært medvirkende part.

Store utbyggingsprosjekter
Høsten 2015 solgte Avinor eiendommen som huser Radisson BLU Airport Hotel Oslo, med en regnskapsmessig gevinst på̊ 1 266 millioner kroner. Salget er gjennomført for å bidra til finanseringen av utbyggingen ved Bergen lufthavn, Flesland. Avinor er for årene 2014 til 2017 gitt et utbyttefritak på overskudd over 1 milliard kroner.

Det forventes at utbyggingsprosjektene ved Oslo lufthavn og Bergen lufthavn sluttføres i henhold til plan og budsjett i 2017.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.