Skip to main content

Moderat resultatvekst første halvår

Pressemelding   •   aug 29, 2015 09:05 CEST

Til tross for trafikknedgang, er Avinor-konsernets driftsinntekter og resultat første halvår noe over tilsvarende periode i fjor.

Konsernets driftsinntekter første halvår var 5117 millioner kroner sammenlignet med 5101 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernet hadde i årets seks første måneder et resultat etter skatt på 566 millioner kroner sammenlignet med 523 millioner kroner for tilsvarende periode i 2014.Resultatet er styrket fra i fjor i hovedsak som følge av reduserte prosjektkostnader samt reduserte netto finanskostnader.

- Med begrenset vekst, er det viktig for Avinor å drive effektivt. Vi jobber målbevisst for å redusere selskapets kostnader gjennom et ambisiøst moderniseringsprogram. Målet er en kostnadsbesparelse på 1,5 milliarder kroner i perioden fra 2015 til 2018. Det satses også på en effektivisering av driften gjennom bruk av ny teknologi og effektive driftskonsepter, deriblant fjernstyrte tårn. Målsettingen er å styrke Avinors konkurransekraft og sikre et fortsatt godt luftfartstilbud over hele landet også i framtiden, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Flytrafikken målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner sank med 1,3 prosent i første halvår sammenlignet med første halvår 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert innenrikstrafikk og offshore helikoptertrafikk, og merkes mest på Stavanger lufthavn, Sola og Bergen lufthavn, Flesland.

Oslo lufthavn, Gardermoen, fortsetter trafikkveksten og hadde en økning på 0,7 prosent i første halvår. I Avinor Flysikring er det en sterk trafikkvekst i antall overflygninger (underveistjenesten) med en økning på 10,3 prosent år til år per 30.06.

Konsernet har en sikker og stabil drift med regularitet på 98 prosent og en punktlighet på 88 prosent siste 12 måneder. Det er hittil i år ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader der Avinor har vært medvirkende part.

For å legge til rette for bedre samordning og effektivisering av lufthavnvirksomheten, legges det opp til å fusjonere Avinor AS og Oslo Lufthavn AS. Målsatt dato for gjennomføringen av fusjonen er 01.01.16.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.