Skip to main content

Ny rapport: 30 prosent av flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

Pressemelding   •   aug 15, 2017 10:30 CEST

En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene. Flåtefornyelse og investering i ny teknologi er i dag de aller viktigste bidragene til lavere miljøutslipp. For å redusere utslippene ytterligere må bærekraftig biodrivstoff erstatte dagens fossile drivstoff. En fersk rapport fra Rambøll viser nå at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. Drivstoffet vil lages av skogsavfall og massevirke fra norsk skog.

- Aktørene i norsk luftfart tar sin del av ansvaret for å redusere klimautslippene, og det er svært gode nyheter at det er mulig å oppnå 30 prosent utslippskutt ved å satse skikkelig på bærekraftig biodrivstoff. I tillegg vil økt produksjon skape nye virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Utslippskutt – hvis politikerne vil

I dag produseres det lite bærekraftig biodrivstoff på verdensbasis og det lille som er tilgjengelig tilbys til en pris som ikke er konkurransedyktig. For å oppnå målet om 30 prosent innblanding og tilsvarende utslippskutt, vil det derfor være behov for offentlige virkemidler.

- Myndigheter og politikere må tilrettelegge for en skikkelig satsning på kommersiell produksjon av biodrivstoff i Norge med økonomiske incentiver som virker. Miljøavgiftene flyselskapene betaler i dag må brukes på klimanyttige tiltak slik at vi oppnår et kommersielt marked for produksjon av biodrivstoff til luftfarten så fort som mulig. Det bærekraftige biodrivstoffet må dessuten gå til luftfarten som i dag ikke har andre teknologiske alternativer, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

I Rambøll-rapporten skisseres to konkrete modeller for å finansiere produksjon av bærekraftig biodrivstoff til fly i Norge. Den første vil fungere slik:

  • Flyselskapene betaler avgifter som i dag
  • Avgiftene går inn i et fond
  • Flyselskapene melder seg inn i fondet
  • Fondet dekker merkostnadene ved innblanding av biodrivstoff
  • Produsenter selger på kontrakter inngått med flyselskapene

En alternativ modell er at et slikt fond selv får ansvar for å inngå kjøpsavtaler for biodrivstoff på vegne av flyselskapene. Fondet kan utlyse en anbudskonkurranse for å levere et gitt antall liter drivstoff for en bestemt periode. På denne måten kan fondet oppnå stordriftsfordeler og bedre avtaler enn flyselskapene selv kan oppnå.

- Fondsløsningen kan bidra til at norsk luftfart faktisk reduserer klimagassutslippene med 30% i 2030. I tillegg kommer effekten av kvotekjøp og reduksjon i andre sektorer som følge av dette. Vi har skissert løsningene og nå er det opp til myndigheter og politikere å realisere luftfartens grønne initiativ, sier Lothe.

Om rapporten:

Målet med rapporten har vært å undersøke tilgangen på bærekraftig råstoff og nye, sertifiserte produksjonsteknologier. I tillegg har det vært viktig å vurdere hvilke virkemidler som skal til for å fase inn bærekraftig drivstoff til fly på norske lufthavner. Utredningen er gjennomført av Rambøll med Vista Analyse og Sintef som samarbeidspartnere. Prosjektets styringsgruppe har bestått av representanter fra Avinor, NorwegianSAS og NHO Luftfart. Det har blitt holdt jevnlige styringsgruppemøter i løpet av prosessen. Videre er det avholdt workshops og møter med en rekke aktører, som potensielle produsenter av biojetdrivstoff, virkemiddelaktører, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Kontaktpersoner for pressen:

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, tlf. 902 07 593
Daglig leder Linn Helland i Rambøll Energi, tlf. 452 96 963
Kristian Løksa, kommunikasjonssjef, Avinor tlf 934 52 603

Begge rapportene ligger nedlastbare under.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.