Veidekke ASA

Jeg gleder meg til 2012

Blogginnlegg   •   des 22, 2011 10:08 CET

Vi er i en krevende tid, men med den organisasjon vi er, mulighetsbildet i den vekstnæringen vi er en del av og vår solide finansielle stilling, har vi alle muligheter i å realisere de målene vi har satt.

Men la meg allikevel kort berøre 2011 som er blitt så annerledes på alle måter, enn det jeg i hvert fall så for meg på samme tidspunkt i fjor, da markedsutsiktene så gode ut og vi hadde et høyt tempo inn i 2011.

For 2011 har vært et turbulent år på mange måter. På nyåret opplevde vi over flere uker, en vanskelig tid for selskapet. Det er en svært alvorlig sak, og det er godt å se at Konkurransetilsynet i sitt varsel i saken nå i høst, vurderer at dette ikke representerer noen generell ukultur i Veidekke. Det er et ganske annet bilde enn det NRK forsøkte å tegne av Veidekke, ett år etter at vi selv gikk til Konkurransetilsynet med saken. Akkurat dette har det vært ekstra viktig for meg å få frem.

Det var tøft å være Veidekkemedarbeider da det sto på som verst i asfaltsaken. Jeg er imidlertid stolt over å være i et selskap som med utgangspunkt i verdigrunnlaget vårt, handlet på den helt riktige måten, vel vitende da vi gikk med saken til Tilsynet, at det ville det kunne bli belastende. Når støvet har lagt seg i denne saken, er jeg overbevist om at vi vil nyte respekt for vår håndtering og at den står som et eksempel til etterfølgelse, for dette kan skje hvem som helst.

I Norge rammet tragedien oss den 22. juli. Bilder fra den dagen har brent seg fast i oss alle. Dette berørte mange, også i Veidekke. Det sjokkerte oss alle og ikke minst en hel verden, hvordan kunne det skje – nettopp i Norge. Når vi nå går inn i julehøytiden går våre tanker mer enn noen gang til alle de som ble frarøvet sine kjære og alle de som sitter igjen med store indre og ytre sår etter det som skjedde.

Høsten har også gitt oss urolige tider i verdensøkonomien. Selv om det i dag ser noe roligere ut, er det fortsatt uro, noe vi må være forberedt på å takle.

Men når det står på som verst, opplever vi også positive sider i hverandre. Og er det ett positivt trekk som jeg kommer til å tenke tilbake på fra 2011, så er det det fellesskapet som vi, ved flere anledninger, har opplevd. Dette så vi under markeringen av Veidekkes første 75 år som selskap og samtidig 25 på børs i juni måned. 75 år uten underskudd og det selskapet på Oslo Børs med best avkastning de siste 25 årene.

Det ble en god, verdig og samlende markering i kjølvannet av de vanskelige ukene og månedene for selskapet første halvår. Og ikke minst opplevde vi alle fellesskapet som medmennesker i etterkant av 22. juli – en hendelse som minnet oss alle på de viktige og helt elementære sidene ved livet. Det er godt og både kunne gi støtte til andre og å få støtte fra andre mennesker, når vi er i vanskelige situasjoner.

Nå står vi altså atter en gang foran et nytt år - 2012 - og jeg sa innledningsvis at det gleder jeg meg til.

Alle forhold tatt i betraktning ligger vi an til å levere et meget respektabelt resultat og en vekst på topplinjen. Vi har en økende ordrereserve og et godt boligsalg. I tillegg har værgudene vært gode med oss de siste par månedene, noe som gir en god avslutning på året for asfaltvirksomheten. Alt dette tilsier god fart inn 2012 og dermed økt aktivitet. Og ikke minst har vi en solid finansiell situasjon som også blir viktig for de planer vi har lagt fremover.

Og det er nettopp 2012 og fremtiden jeg gleder meg til. Nå skal vi ta fatt på den strategien vi har lagt frem mot 2015. Et imponerende arbeid som har engasjert svært mange, i selskapets mest omfattende strategiprosess noen gang. Det startet for to år siden med at alle de 45 forretningsenhetene i hele Skandinavia, skulle tegne sitt målbilde for hvor de skulle være i 2015. På basis av disse målbildene er det nå utformet en strategi for hver enhet og konsernet som helhet. I hovedtrekk legges det opp til at vi skal videreføre Veidekkes historiske årlige veksttakt på ca 12 % pr år og vi skal ha mer enn 5 % på bunnlinjen. Markedet skal være Norge, Sverige og Danmark og i hovedsak innen de fagområder vi i dag har. Og dette betyr at vi skal fortsette å ta markedsandeler. Det vil selvfølgelig bety noen oppkjøp, men vi har også i denne prosessen avdekket et stort potensial for videre organisk vekst.

Men det som kanskje gleder meg mest med strategien fremover er de ambisiøse mål vi har satt oss for Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet, HMS. Vi har vært førende i næringen og satt bransjestandard innen HMS, men vi må ta inn over oss at den gode utviklingen gjennom mange år har flatet ut, hvor for mange blir skadet enten vi jobber i eller for Veidekke. Vi må også dessverre konstatere at tre personer hittil i år har mistet livet på en av Veidekkes arbeidsplasser. Det er tre for mye. Derfor blir vår ytterligere fokus på HMS fremover så viktig. Det kanskje viktigste elementet i det vi har kalt neste generasjon HMS i Veidekke, er fokuset på forståelsen for den risiko den enkelte er utsatt for på den enkeltes arbeidsplass. I 2015 skal fire av fem skader være borte, samtidig som vi fortsatt skal ha fokus på helse og arbeidsmiljø og derigjennom sikre flere gode arbeidsår for alle. Jeg har ett mål for Veidekke. Og det er at ingen skal bli syke, skadet eller i ytterste konsekvens miste livet ved å arbeide i eller for Veidekke.

Strategi 2015 er et historisk løft for Veidekke. Det er kun opp til oss om vi når målene våre. Derfor er det ikke overraskende, at kompetanse og mennesker er den gjennomgående melodien i strategien.

  • For det første må vi sikre en videreutvikling av vår sterke og gode bedriftskultur. Det er forutsetningen for det engasjement og entusiasme som i all tid har kjennetegnet oss.
  • For det andre må vi sikre at vi har de rette lederne, på alle nivåer, det er det som skal til for at vi får ting til å skje.
  • Og for det tredje må vi ha kompetanse for å løse de oppgaver vi har tatt på oss og skal ta på oss

Det siste blir en helt sentral oppgave for oss, for det handler om oss og alle våre nye kollegaer fremover.

  • For det første må vi sørge for at alle vi som er i Veidekke , får tilført den kompetanse vi trenger for de oppgaver vi skal løse fremover.
  • Videre må vi ikke minst sørge for at vi utnytter all den kompetansen vi har på tvers av hele konsernet.
  • Og ikke minst, for å nå de mål vi har satt, skal vi rekruttere enda flere nye kollegaer.

Så vil mange av dere spørre, kan vi realisere disse planene med den usikkerhet som i dag preger økonomien i verden? Det som er sikkert er at vi her i Skandinavia og i Norge spesielt sitter på den gylne gren sammenlignet med de aller fleste andre land. Men helt uberørt blir vi ikke hvis dette vedvarer lenge og derfor må vi tilpasse utviklingen til situasjonen slik at vi på ingen måte mister handlefriheten vår. Men det er dette som har vært og er Veidekkes styrke. Og det er også i slike situasjoner at mulighetene byr seg. De skal vi som tidligere utnytte.

Det har vært et år preget av mye ytre uro, men også av ståpåvilje, engasjement og fremtidstro. Sjelden har jeg møtt så mange ute i vår organisasjon som gir så klar beskjed om at dette skal vi ri av. Det være seg når vært omdømme er blitt utfordret, eller i en krevende markedssituasjon. Og hvilket bedre bevis for dette kunne vi få enn den store oppslutningen om høstens aksjesalg.

Vi har lagt en spennende og ambisiøs plan fremover som er et historisk løft. Vi er i en krevende tid, men med den organisasjon vi er, mulighetsbildet i den vekstnæringen vi er en del av og vår solide finansielle stilling, har vi alle muligheter i å realisere de målene vi har satt. Det er derfor jeg gleder meg til 2012.

God jul og godt nytt år.