HELP Forsikring AS

Kan sameiets styre holdes ansvarlig for trefellingen

Blogginnlegg   •   aug 06, 2015 13:56 CEST

En oppgitt beboer i et sameie har kontaktet HELP fordi styret har fått fjernet et tre, i strid med flertallet i sameiermøtet. Feilen blir vanskelig å rette. Frustrasjonen blir ekstra stor når styret tydeligvis har forlatt tanken om at trær skal vernes, ikke fjernes, slik det var før. Spørsmålet er hvordan saken kan forfølges videre.

Selv om man flytter inn i et sameie med mye vegetasjon og høye trær, har man ikke noen sikkerhet for at dette ikke endres. Det kan hende at det blir flertall for å felle eller beskjære trær. Og ettersom man er del av et fellesskap, må man finne seg i det som sameiet måtte beslutte. Med nye sameiere kan det være et ønske om forandringer.

Vanlig forvaltning og vedlikehold

I eierseksjonssameier er det i utgangspunktet styret som sørger for forvaltning av felles grøntarealer. Felling av trær vil normalt anses som "vanlig forvaltning og vedlikehold" av eiendommen, og krever ikke kvalifisert flertall i sameiermøtet. Styret kan da selv bestemme hvilke trær skal felles, uten at de trenger å legge frem saken for sameierne, jf. eierseksjonsloven §§ 30 og 31. Tilsvarende gjelder for borettslag og generalforsamling.

Like fullt kan det være hensiktsmessig at beboerne involveres i saker som er egnet til å skape engasjement. Sameierne kan også selv ta initiativ til å få en sak behandlet på sameiermøte. Og hvis det først er lagt frem for avstemming blant sameierne, avgjøres forslaget ved alminnelig flertall blant de som stemmer.
Her kan det virke som at styret har lagt frem et forslag om felling av trær for sameiermøtet, og at forslaget ikke fikk flertall. I så fall er det truffet et vedtak som styret må forholde seg til. Sameiermøtet er sameiets øverste myndighet, jf. esl. § 29. Hvis man ikke har oppnådd flertall for felling av trær, kan ikke styret egenhendig beslutte å felle trær i strid med vedtak eller omgjøre vedtaket. Saken må eventuelt tas opp på nytt i sameiermøtet, som da kan omgjøre eget vedtak hvis det skulle være flertall for felling denne gangen.

Styret skal etterleve sameiermøtets vedtak

Styret plikter å etterleve sameiermøtets vedtak, men hvis trær er felt i strid med dette er det jo dessverre for sent å gjøre noe med dette. Skaden har allerede skjedd. Det kan imidlertid få følger for de ansvarlige, for eksempel ved at det gir grunnlag for mistillit og forslag om å skifte ut styremedlemmer. I borettslagsloven finner man regler om granskning, men tilsvarende bestemmelser har man ikke i eierseksjonsloven.

Etter forholdene kan det også foreligge erstatningsansvar for de ansvarlige i styret. Det forutsetter at det foreligger et økonomisk tap. I dette tilfellet kan det tenkes å gjelde utgifter for sameiet til planting av nye trær, eller eventuelt verditap som følge av økt innsyn. I praksis skal det nok likevel nokså mye til. Her antas det også å kunne spille inn at mange beboere faktisk virker å være positive til at det blir mer åpent mellom blokkene. Styremedlemmene vil for øvrig ofte ha tegnet en styreansvarsforsikring som dekker eventuelle krav, slik at de slipper å dekke erstatningskrav personlig.

Ettersom det synes å være flere trær igjen som også kan være i faresonen, er det kanskje grunn til å få avklart om det er flertall for å la disse stå. I så fall kan det treffes et vedtak om dette som styret må rette seg etter. Ordinært sameiermøte skal holdes hver vår, og da kan alle fremme forslag til vedtak. For å få saken behandlet på ekstraordinært sameiermøte, må man først samle underskrifter fra minst en tiendedel av de som kan stemme, jf. esl. § 33. Det er også viktig å tenke på at det faktisk kan bli flertall for å felle enda flere trær. Alternativt kan man nøye seg med å påpeke overfor styret at det ikke kan felles flere trær i strid med sameiermøtets vedtak.