Velferdsetaten

Kvalitet i anskaffelser

Blogginnlegg   •   okt 03, 2016 15:23 CEST

Hva mener vi når vi snakker om kvalitet i anskaffelsene?

Vi har signert kontrakt med Stiftelsen Guts på 28 rusfrie rehabiliteringsplasser.

Både nå og tidligere har vi fått spørsmål om hvordan anskaffelser som denne gjennomføres og hvordan pris og kvalitet vurderes. Det er nærliggende å bruke denne ferske anskaffelsen som eksempel når vi gjør rede for hvordan vi arbeider.

Vi hadde allerede sluttført en anskaffelse av rusinstitusjonsplasser da bystyret i april ba oss anskaffe ytterligere 24-28 rehabiliteringsplasser til rusavhengige. Vi ble bedt om å gjøre det så raskt som mulig.

I en anskaffelse vil det være én tilbyder som har det beste tilbudet, altså kvalitet i forhold til pris.

Når vi snakker om kvalitet i denne sammenhengen handler det om helheten av de egenskaper en tjeneste har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. I det ligger en erkjennelse av at en kvalitativ god tjeneste ikke kun oppfyller de allment aksepterte normer for god tjenestekvalitet, men også er i stand til å imøtekomme andre uttalte og underforståtte behov hos brukerne.

Langsiktig satsing på kvalitet

Gjennom flere år har Velferdsetaten arbeidet med å utvikle kriterier for kvalitet på tjenester til rusavhengige. Kvalitetskriteriene har bystyret vedtatt (bystyresak 229/01) og disse ligger til grunn for denne og andre anskaffelser vi har gjennomført.

Kvaliteten handler om virksomhetsidé, arbeidsmetoder, resultater, ledelsesfunksjoner, organisasjonskultur, personalkompetanse/opplæring, eksternt nettverk og samhandlingskompetanse, lokaliteter, samt kvalitetsfremmende tiltak.

Alle disse indikatorene er utførlig beskrevet i konkurransegrunnlaget og det stilles spesifikke spørsmål som alle leverandørene skal besvare i sine tilbud. Slik sikrer vi at tilbudet svarer på det vi vurderer som sentralt for tjenesten, og vi sikrer likebehandling og forutsigbarhet for leverandørene som deltar i konkurransen.

Systemer som gir resultater

Arbeidsmetoder, brukermedvirkning og organisasjonskultur er sentralt for kvaliteten. Vi må vite hvordan leverandøren jobber med forebygging av rus, tilbakefall og skjerming. Det er dessuten viktig å vite om leverandøren har systemer for å innhente svar på om brukerne er fornøyde med tilbudet, systemer for å måle progresjon under oppholdet og sluttresultatet, og hvilke resultater leverandøren kan dokumentere. En ting er å ha systemer, noe annet er å klare å oppnå gode resultater gjennom en kvalitativt god tjeneste. Hvor fornøyde er egentlig brukerne med tilbudet de får? Og hvordan involveres de i å utvikle tiltak på områder som kan forbedres. Hva som skjer mellom målingen er viktig, ikke bare resultatene.

Organisasjonskulturen er for eksempel betydningsfull for ansattes og brukernes trivsel, og relasjonen mellom brukere og ansatte er spesielt sentralt. Vi legger derfor vekt på at leverandørene også har systemer for å innhente tilbakemeldinger fra ansatte og hvilke resultater de kan dokumentere. På samme måte er hvorvidt brukerne opplever å bli sett og respektert av de ansatte viktige indikatorer på en god organisasjonskultur.

Stiftelsen Guts, som vi nå har signert avtale med, utmerket seg med gode skår på alle disse områdene.

Kvalitet i forhold til pris

Når alle indikatorene som ligger til grunn for tilbudene er vurdert, ender vi på en poengskår. Det er mulig å oppnå 100 poeng totalt, og tilbudet med best kvalitet i forhold til pris tildeles kontrakt. . Leverandørens døgnpris deles på den oppnådde poengsummen, og det fremkommer da et forholdstall. Det laveste forholdstallet er uttrykk for det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, altså kvalitet vurdert i forhold til pris. I denne konkurransen var det tilbudet fra Guts som var best.

Stiftelsen har et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv, med avdelinger i Drammen og på Finnerud gård i Vikersund. Tilbudet er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapeutisk tilnærming. I den individuelle oppfølgingen er tiltaksplan og brukermedvirkning sentralt for å forbedre ADL-ferdigheter, tilrettelegge aktiviteter, arbeidstrening og nettverksarbeid. Guts har ansatte med brukererfaring i personalgruppen.

Avvikling av tilbudet ved Blå Kors Østråt 

Blå Kors Østråt rehabiliteringssenter nådde ikke opp i konkurransen og kontrakten med Oslo kommune vil derfor bli avviklet. Velferdsetaten er svært opptatt av å ivareta brukerne i avviklingsperioden og vi finansierer derfor driften ved Østråt til midten av desember.

Kartlegging av den enkelte beboers behov og ønsker er allerede i gang og Velferdsetaten samarbeider godt med Østråt om dette. I tillegg vil vi samarbeide tett med de bydelene beboerne er fra.