Skip to main content

Virtuell assistent med juridisk språkøre på vei.

Blogginnlegg   •   jan 09, 2020 12:11 CET

Bildet er fra 2014, da Jarl-Gunnar Lier bygget opp TravelText AS et reiseregningssystem som senere ble solgt til Uni Micro AS.

Jarl-Gunnar Lier opplevde sitt livs verste mareritt som bedriftseier da en bedrift han var eier av, ble slått konkurs sommeren 2018, Lier trodde alt var en misforståelse fra tingretten ettersom kravet dette omhandlet var betalt, men ikke registrert hos mottaker, en tidligere ansatt leder! 

Lier stod praktisk talt på bar bakke, uten penger til advokat eller tidligere erfaringer med det norske rettssystemet han nå har kjempet en innbitt kamp mot i 19 måneder 

-Lier sier at han opplever en urett og et alvorlig hull i lovverket, ettersom det ikke er mulig å få fri rettshjelp for den som blir utsatt for en uriktig konkurs. 


Lier fortsetter 

- Når det er staten gjennom domstolen pådømmer noen en konkurs,  og samtidig beslaglegger verdier som fratar skyldneren muligheten til å kunne betale for Juridisk bistand og betaling av rettsgebyr, er selvmotsigende når jurister i departementet sier at alle har mulighet til å anke. Nei, alle har ikke denne muligheten, og derfor er dagens praksis feil.  Når valget står mellom mat og betaling av det minste rettsgebyr som i dag er 6900kr, vil de fleste velge mat. Jeg for min del valgte tunfisk fra Europris til 3 kr boksen i to måneder!

 Lier mener at bobebehandling i Norge lider av systemsvikt hos domstolene, og fikk Lier til å engasjere seg for å hjelpe andre som havnet i en slik situasjon han selv var i.


FAKTA:

Jæren tingrett åpnet konkurs selv om retten beviselig var informert om årsak til forsinkelsen var sykt barn, men også at kravet som konkursen var åpnet på, ikke var forfalt, men til overmål likevel var betalt.

- Jeg har vært utsatt for et stykke Norge jeg ikke visste eksisterte. Rettspleien jeg fikk har endret mitt syn på hvordan offentlig forvaltning fungerer, der praksis ikke samsvarer med lover og regler vi kjenner, sier han.

-I min sak har det vært flere saksbehandlingsfeil begått av Jæren Tingrett og Gulating Lagmannsrett, enn i noen andre saker jeg har lest om inne på lovdata, sier han.

Gjennom bobehandlingen lærte Lier mye om lover og regler, og ikke minst hvordan det offentlige henviser til dem og til rettspraksis i brev og korrespondanser med befolkningen. Dette gav Lier en idé som han nå vil sette ut i live gjennom en gratis klagegenerator som ved hjelp av kunstig intelligens og machine learning, basert på algorytmer fra sjakkspill, mener å kunne lage en virtuell assistent som er bedre enn den aller flinkeste jurist, der målet er å produsere en klage på brev mottatt fra det offentlige, med henvisninger til rettspaksis og lovverk ingen kan overgå, sier Lier.

Lier hadde er prosjekt han startet med i selskapet som gitt konkurs, der han var tildelt et såkalt skattefunnprosjekt fra forskningsrådet. Dette prosjektet fikk Lier overført til en ny bedrift han startet med god hjelp fra bekjente, som syns det var for ille det som hadde skjedd. Prosjektet passet som hånd i hanske med Liers nye ide, der resultatet av forskningen nå vil komme mange tilgode. Lier vil teste ut første versjon gjennom bostyrertilsynet.no som Lier opprettet underveis i bobehandlingen.

"LawBreaker" Arbeidsnavnet til prosjektet som er ment å rokke ved den skjevhet i dagens maktbalanse mellom jurister og resten av samfunnet (video åpnes i nytt vindu).

Om domstolens aktører i en bobehandling

Lier sier videre; En bostyrers oppgave er å utøve sin rolle etter reglene i konkursloven, og etter retningslinjene fastsatt av Konkursrådet. En bostyrers oppgave nummer 1, er å sikre kreditorfellesskapetls verdier, dernest å avdekke om det er begått ulovlige handlinger i alle kategorier i forkant av konkursåpningen.

En bostyrer står i en særstilling hva angår utvidete fullmakter tildelt fra den norske stat, som hvis fullmakten blir anvendt uriktig, vil gi rom for grådighet. En dommer har gjerne gjerne benyttet seg av denne advokatens tjenester både som bostyrer, sakkyndig og som bistandsadvokat  over flere år. Dette skaper en  uheldig relasjon som nødvendigvis vil påvirke en dommers egnethet til å behandle innsigelser uten å måtte skjele til irrelevante forhold.

I de senere år er det avdekket flere kritikkverdige forhold begått av uærlige bostyrere, som gjennom sine bedragerier har påført hele familier økonomisk ruin. Konkursloven og forarbeidende til loven, sier klart og tydelig at alle bostyrere i alle typer bobehandlinger, fra konkurs til dødsbo og skilsmisser, skal ha et ettersyn av en tredjepart som gjennomgår bostyrers arbeid etter god revisjonsskikk som er en rettslig standard. Deretter skal revisoren sjekke utbetalingene fra boet opp mot denne gjennomførte revisjonen sør å kunne avdekke urimelige transaksjoner eller andre forhold som har fratatt kreditorfellesskapet eller arvinger verdier, og som kan sette bostyrer eller staten i en ansvarsposisjon der de må betale erstatning for det eventuelle tapet.

Dette kravet til revisjon er obligatorisk, men er utelatt delvis eller helt i de nær 400 000 (firehundretusen) bobehandlingene de siste 10 årene. Praksisen har nok var mye lenger, men 10 år er foreldelsesfristen for å kunne kreve erstatning.

Hvis en bostyrers udokumenterte påstander er vektlagt mer av domstolen enn en bankutskrift sendt direkte fra banksjefen, er det tydelig at dommeres kunnskaper er svært mangelfulle omkring disse sakene, og bærer nesten preg av å være en slags samlebåndsjuss der avgjørelser tas med bakgrunn i sjekklister over oppgaver som tingretten må gjennom, mer enn den individuelle behandlingen alle har krav på. 

Et samfunnsansvar er pålagt den som kan

Lier har vært gjennom tre bobehandlinger på 19 måneder, der han systematisk har lagret dokumentasjon. Alt fra lydopptak, videoopptak og korrespondanser, til møter og og logg fra teleselskaper. Alt er tidsstemplet og påført metadata som feks IP adresser.

- Jeg er i en posisjon som gir meg mulighet til å faktisk gjøre en forskjell, og spurte meg selv;

Hvis ikke jeg gjør noe med den kompetansen jeg besitter, i den posisjon jeg befinner meg i, med den dokumentasjon jeg har, hvem skal da gjøre noe, ettersom det ikke virker som om noen andre bryr seg før det faktisk skjer med dem selv, litt det samme som skjer når noen blir syke.

Jeg har opplevd manipulering, løgn og bedrag fra de tillitspersonene jeg alltid har sett opp til som samfunnets ombudsmenn der likebehandling, ærlighet og integritet er en selvfølge. Mine saker er overdokumentert mer enn noen andre tilsvarende saker i norsk rettshistorie, men likevel kjemper jeg altså ennå mot en domstol som kun er opptatt av seg selv, uten omtanke for de konsekvenser den påfører uskyldige og tredjeparter. 

Når noen med overlegg velger å ilegge andre straff for noe som ikke er strafferettslig eller feil, er dette å anse som en straffbar handling, hvis begått av en dommer eller andre offentlige tjenestemenn, vil være å anse som grov uforstand i tjenesten. Dette har ført til at Haugaland tingrett nå behandler elleve private straffesaker mot domstolens aktører som har gjort seg skyldig i akkurat dette.

At jeg har måttet gå til dette drastiske skrittet, er utelukkende et resultat av å verken ha midler til forsvarer, og for ikke å ha fått fri rettshjelp etter avslag på i alt tolv søknader til fylkesmannen og sivilrettsforvaltningen! Private straffesaker er da siste mulighet for å kunne få fremlagt sakene muntlig for en habil domstol, som etter loven er pålagt å behandle begjæringene.

-Jeg har et samfunnsansvar i å påse at uærlige bostyrere og fordomsfulle dommere blir stoppet, og at domstolens praksis blir endret til å følge lovens ord, slik at det som har skjedd  med meg og tusenvis av andre, der mange, ikke ulikt pågående Nav-saker, er uriktig fratatt verdier, omdømme og fengslet uten grunn, ikke skal skje igjen, avslutter Lier.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.