Skip to main content

Fra sykefravær til nærvær

Nyhet   •   aug 31, 2017 11:29 CEST

HR-direktør Anne Marit Sortland. Foto Bydel Gamle Oslo

- Målet er at sykefraværet i barnehagene skal ned til 8.2% som er gjennomsnittet for Oslo kommune. Det er HR-avdelingen som er ansvarlig for prosjektledelse og gjennomføring av Nærværsprosjektet, sier HR-direktør Anne Marit Sortland.

- Jeg er ikke i tvil om at mer stabilitet i personalgruppa bidrar til et bedre tjenestetilbud og arbeidsmiljø. Derfor er arbeidet med å redusere sykefraværet så viktig, sier enhetsleder Trude Blester.

I august gikk startskuddet for Nærværsprosjekt i bydelens barnehager. Bakgrunnen er at enkelte tjenester i bydelene i Oslo kommune har hatt et meget høyt sykefravær over tid. Byrådsavdeling for finans har derfor iverksatt en særskilt satsning for å redusere sykefraværet i Søndre Nordstrand, Bjerke, Nordstrand og Gamle Oslo. Satsingen gjennomføres i tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

I august gikk startskuddet for Nærværsprosjekt i bydelens barnehager. Bakgrunnen er at enkelte tjenester i bydelene i Oslo kommune har hatt et meget høyt sykefravær over tid. Byrådsavdeling for finans har derfor iverksatt en særskilt satsning for å redusere sykefraværet i Søndre Nordstrand, Bjerke, Nordstrand og Gamle Oslo. Satsingen gjennomføres i tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

Mer nærvær
Barnehagene topper bydelens sykefraværstatistikk med 13,9 % i 2016. Nærværsprosjektet i Bydel Gamle Oslo retter seg derfor mot de tre barnehageenhetene Kværnerdalen, Christiania og Helsfyr. Målgruppa er både ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i barnehagene.

Trude Blester, enhetsleder i Helsfyr barnehageenhet, forteller at barnehagene bruker faste vikarer så langt det er mulig og er flinke til å samarbeider på tvers av avdelinger og grupper. Men med så høyt sykefravær er det likevel ikke til å unngå at barna noen ganger møter ukjente voksne og at planlagte aktiviteter må endres eller utgå.

«Vi må bli flinkere til å fange opp ansatte tidligere i sykdomsforløpet, slik at vi kan bidra til å hindre utviklingen av negative fraværsmønster som kan ende i langtidsfravær og uføre, som koster bydelen store summer. Det er bra prosjektet satser på kompetanseheving for teamledere, men de trenger også støtte fra HR-avdelingen, gode rutiner og flere og bedre virkemidler enn vi har i «verktøykassa» i dag», sier Trude, som også er representant i Nærværsprosjektets styringsgruppe.

Fra prosjekt til varig praksis
«Vi tror Nærværsprosjektet vil være en positiv drahjelp for bydelen, men for å lykkes er det viktig med solid forankring på alle nivåer, og at ledere og HR-avdelingen spiller på lag for å følge opp tiltakene», understreker prosjektleder Ann-Kristin Jøntvedt fra HR-avdelingen

Når man setter fokus på sykefravær bidrar det til at det går litt ned for en periode. Utfordringen denne gang er å holde trykket oppe når arbeidet går fra prosjekt til ordinær drift. Derfor jobber HR-avdelingen med forbedring og oppfølging av rutiner for sykefravær, slik at disse sitter i «ryggmargsrefleksen» til alle ledere og HR-avdelingen som støttefunksjon.


Alle på jobb
Catharina Caspari jobber som pedagogisk leder og verneombud i Valle barnehage. Hun mener at det å være en lærende organisasjon handler om øke tjenestekvalitet og drive systematisk utviklingsarbeid.

«Det er inspirerende å jobbe mot felles mål, se resultater og oppleve vekst. Det gir mestringsfølelse. Men for¨å få dette til trenger vi forutsigbarhet, kontinuitet og alle på jobb", sier hun.

Catharina opplever at høyt sykefravær kan bremse faglig utviklingsarbeid og øke belastningene for de som er tilstede. Konsekvensene kan være målsettinger som ikke innfris og en negativ spiral med slitne og demotiverte medarbeidere.
Dette kan også påvirke relasjonen til barna, foreldrene og kollegene negativt. Særlig de sårbare barna er utsatt.

"Det er trist at sykefraværet er så høyt, men når det først er sånn, er det kjempebra at vi gjennom Nærværsprosjektet kan få hjelp til å snu trenden», sier Catharina.

Dette skjer nå
Utover høsten blir det flere obligatoriske kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Nærvær skal være et tema på personalmøter, i HMS-gruppene, på IA-verksteder (inkluderende arbeidsliv) og på workshops i HMS-modulen for ledere. Følg med i aktivitetskalenderen.

Les mer om Nærværprosjektet