Skip to main content

Kronikk: Vendepunkt for biodrivstoff

Nyhet   •   okt 05, 2010 09:53 CEST

I dag får vi se et statsbudsjett der regjeringen etter planen vil innføre full avgift på biodiesel. Det er også varslet en mulig avgiftsøkning på bioetanol. Likevel er biodrivstoff på fremmarsj i det norske markedet.

I fjor vakte det sterke reaksjoner da regjeringspartiene vedtok å halvere avgiftsfritaket på biodiesel i 2010, for å fjerne det helt i 2011. Siste år har vi sett konsekvensene av halv avgift: Uniol ga opp sin biodieselproduksjon, landets største transportører har krympet sine biodieselsatsinger, og i Statoil har omsetningen av høyinnblandet biodiesel (B30) falt 90 prosent på ett halvt år.

Innfasingen av lavinnblandinger - drivstoff med mindre biokomponenter - går i riktig retning. Men dersom Norge skal nå målsettingene om utslippskutt i transportsektoren, må høyere andel biokomponenter fases inn raskere enn det myndighetene nå legger opp til.

Omsetningen av biodrivstoff i Norge er likevel jevnt økende. Bilbransjens standarder tillater innblanding av sju prosent biodiesel i all diesel, og fem prosent bioetanol i all bensin. Bruken av disse lavinnblandingene blir mer og mer utbredt. Alle selskapene leverer sju prosent biodiesel i hele Norge, og som første selskap innførte Statoil bensin med fem prosent bioetanol i slutten av januar. Det pågår nå et samarbeid mellom energiselskapene der vi bygger tankanlegg, transportløsninger og avtaleverk slik at hele Norge kan forsynes med bioetanol i bensinen i løpet av 2011.

 Parallelt med utviklingen av motorer og drivstoff trapper norske myndigheter opp omsetningspåbudet for biodrivstoff. Energiselskapene pålegges i dag en bioandel på minimum 3,5 prosent, og det er varslet økning til fem prosent fra første juli 2011.

Et annet gledelig utviklingstrekk er etableringen av EUs og Norges bærekraftskriterier for biodrivstoff, som vil gjøre omsetningen av biodrivstoff langt enklere.  EUs bærekraftskriterier trer i kraft fra årsskiftet, og norske kriterier er under utarbeiding. Forhåpentlig vil felles bærekraftskriterier renvaske førstegenerasjons biodrivstoff fra stempelet ”mat på tanken”. Produsert på rett måte er første generasjons biodrivstoff bærekraftig, og samtidig den viktigste erstatningen for fossilt drivstoff i mange år framover.

Et tredje utviklingstrekk er Klimakur, der norske fagmyndigheter entydig peker på biodrivstoff som viktigste utslippsreduserende tiltak i norsk transport frem mot 2020. Klimakur er en tiltaksliste som vil danne grunnlaget for Klimameldingen som er bebudet høsten 2011.

Politikken på dette området er komplisert fordi teknologiutviklingen er usikker, og fordi politikken må balansere miljøpolitikk, avgiftspolitikk og fordelingspolitikk.

 Norge har imidlertid sluttet seg til EUs målsetting om 10 prosent bioandel innen 2020. Vi i Statoil arbeider hardt for å nå fem prosent i annet halvår 2011, deretter skal vi doble bioandelen på ni år. Skal vi lykkes med å realisere denne målsettingen, og fremtidige målsettinger, er det nødvendig å etablere en langsiktig drivstoffpolitikk.

For å ytterligere stimulere den positive utviklingen ser vi som energileverandør tre viktige elementer i biodrivstoffpolitikken fremover:

1. Langsiktige rammebetingelser som gjør det mulig for energiselskapene å planlegge investeringer i tankanlegg, transportløsninger og stasjonsnettverk.

2. Avgiftsløsninger som gjør det praktisk og økonomisk gjennomførbart for transportører å fase inn høyinnblandinger av biodiesel og bioetanol, i første rekke i godstransport og kollektivtrafikk.

3. Insentiver som supplerer omsetningspåbud.

Norge trenger en storstilt dugnad for å kutte utslipp i transportsektoren, men spillet er ikke skikkelig i gang i påvente av nye nasjonale spilleregler. I Statoil gleder vi oss over lavinnblandingenes fremgang, men vi venter på muligheten å levere biodrivstoff i langt større mengder enn i dag. Politikerne sitter med løsningen. Vi venter i spenning.

Skrevet av Adm. dir Dag Roger Rinde i Statoil Norge. Publisert før fremleggelsen av nytt statsbudsjett  05.10.2010