Vil samle to av Norges største kraftkonsern

Pressemeldinger   •   nov 15, 2018 13:39 CET

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.

40 prosent lavere produksjon i tredje kvartal

Pressemeldinger   •   okt 31, 2018 13:58 CET

Lavt produksjonsvolum og kostnader til feilrettinger er hovedårsakene til at Eidsiva får et noe lavere resultat etter tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

- Selv med høye kraftpriser merkes det på resultatet at produksjonen er lavere enn på samme tid i 2017. Den tørre sommeren har gått utover produksjonsvolumet, og når det i tillegg har vært mye utfall på grunn av uvær både for nett- og bredbåndsvirksomheten i år, får vi svekkede resultater, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Driftsinntektene ble 3 059 millioner kroner etter årets tre første kvartaler, noe som er 11 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Det er først og fremst økte kraftpriser som gir økt omsetning. Etter en skattekostnad på 184 millioner kroner ble resultat etter skatt 227 millioner kroner mot fjorårets 296 millioner kroner.

For å sikre et tilfredsstillende resultat for 2018 forhåndsolgte Eidsiva i 2017 deler av kraftproduksjonen. Markedsprisene har i etterkant utviklet seg positivt. Resultatutviklingen er således svakere enn hva økningen i kraftpris skulle tilsi. I tillegg skapte uværet «Johanne» i august nye utfordringer for strømleveransene, og har sammen med de store snømengdene i vinter påført konsernet en god del ekstra kostnader knyttet til feilretting, og ekstra kostnader i forbindelse med strøm- og internettleveransene i disse periodene.

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) har for årets første ni måneder vært 40,7 øre/kWh. Til sammenligning var tilsvarende spotpris 26,5 øre/kWh i 2017. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft som har medført at realisert kraftpris etter tre kvartaler ble 31,4 øre/kWh mot 30,1 øre/kWh i 2017.

Netto finanskostnader ble 243 millioner kroner. 

Moelven Industrier leverer et solid resultat hvor Eidsivas andel per 30. september er 81 millioner kroner.

Investeringer
Etter tre kvartaler i 2018 har konsernet investert 905 millioner kroner i tillegg til at 246 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter, hvorav Raskiftet vindpark som er i sluttfasen står for en betydelig andel.

Rosten kraftverk ble onsdag 22. august offisielt åpnet, og utbyggingen av Nedre Otta kraftverk går etter planen. Det er også skrevet kontrakt med Skanska som er i gang med byggingen av Tolga kraftverk. 

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Lavt produksjonsvolum og kostnader til feilrettinger er hovedårsakene til at Eidsiva får et noe lavere resultat etter tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer »

Svakere halvårsresultat for Eidsiva

Pressemeldinger   •   aug 24, 2018 15:27 CEST

Uforutsette feilsituasjoner i strømnettet og effekten av prissikringer gir Eidsiva et lavere resultat enn forventet for første halvår 2018.

Driftsinntektene ble 2061 millioner kroner i første halvår 2018. Det er 153 millioner kroner bedre enn i 2017. Hovedårsaken til økningen er høyere kraftpris. Etter en skattekostnad på 116 millioner kroner ble resultat etter skatt 99 millioner kroner, mot fjorårets 216 millioner kroner.

- Resultatet for første halvår, og andre kvartal spesielt, er noe svakere enn forventet. Effekten av prissikringer og kostnader knyttet til nett-tap og uforutsette feilsituasjoner i strømnettet påvirker oss negativt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

For å sikre et godt resultat for 2018 har Eidsiva forhåndsolgt deler av produksjonen til priser som er lavere enn dagens markedspris. Resultatutviklingen er således svakere enn hva økningen i kraftpris skulle tilsi.

I første kvartal skapte store snømengder betydelige utfordringer for strømforsyning og internettforbindelsen i store deler av Hedmark og Oppland, med tilhørende økte avbrudds- og feilrettingskostnader. Dette bidrar til at halvårsresultatet er svakere enn for 2017.

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) ble i første kvartal 37,0 øre/kWh. Til sammenligning var tilsvarende spotpris 26,8 øre/kWh i 2017. Kraftproduksjonen ble 24 GWh høyere i dette kvartalet enn i 2017. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft i første kvartal som har medført at realisert kraftpris ble 30,7 øre/kWh, mot 31,4 øre/kWh i 2017.

Netto finanskostnader ble 155 millioner kroner, mens Moelven Industrier leverer et solid resultat for første halvår.

Investeringer
I første halvår er det investert for 597 millioner kroner i tillegg til at 63 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter.

Ved utgangen av andre kvartal har over 95 prosent av Eidsivas nettkunder fått installert nye strømmålere.

- Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet knyttet til nye automatiske strømmålere. Innføringen gir et kraftnett med enda bedre leveringssikkerhet, samtidig som kundene slipper å lese av strømforbruket, og får bedre informasjon om sitt strømforbruk, sier Andresen.

Nye Rosten kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 22. august. Prosjektet er levert både på tid og budsjett, og er gjennomført uten alvorlige skader. Eidsiva Vannkraft AS har bygget Rosten kraftverk på vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss. Anlegget, som årlig vil produsere fornybar energi som tilsvarer strømforbruket til ca. 9600 husstander, hadde en total kostnadsramme på 873 millioner kroner. Utbyggingsprosjektet har kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for ca. 165 millioner kroner.

Kontaktpersoner
Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla, tlf. 959 81 373.
Direktør for Kommunikasjon og regional utvikling, Nils Kristian Myhre, tlf. 917 46 246.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Uforutsette feilsituasjoner i strømnettet og effekten av prissikringer gir Eidsiva et lavere resultat enn forventet for første halvår 2018.

Les mer »

Linjeinspeksjon med helikopter

Pressemeldinger   •   aug 08, 2018 11:36 CEST

Eidsiva jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet, og foretar blant annet linjeinspeksjoner for å forebygge feil. I perioden 6. august til ca. 1. oktober i år blir det gjennomført linjeinspeksjon av Eidsivas høyspentnett ved bruk av helikopter.

Eidsiva tilbyr strøm uten fortjeneste til vanningsanlegg

Pressemeldinger   •   jul 06, 2018 14:31 CEST

Det uvanlige tørre og varme været vedvarer, og skaper alvorlige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen i Innlandet. -Vi er nå i en situasjon hvor det er viktig at vanningsanleggene er i produksjon. Dette ønsker Eidsiva å bidra til. Derfor selger vi nå strøm til vanningsanlegg i juli og august uten fortjeneste, sier direktør for Eidsiva Energi, Maren Kyllingstad.

Eidsiva endrer nettleien for effektmålte anlegg

Pressemeldinger   •   jun 19, 2018 13:02 CEST

En tørr og varm forsommer har aktualisert konsekvensen av nettleiekostnadene ved bruk av vanningsanlegg. Eidsiva Nett reduserer de faste nettleiekostnadene for effektmålte anlegg fra 1. juli, og vil i tillegg gjennomgå sitt system for tariffering.

Eidsivas tariffendringer for effektmålte anlegg fra 2012 for korntørker og vanningsanlegg har vist seg å være begrensende for en regional og nasjonal viktig næring i perioder med spesielle værforhold. Samtidig blir ikke miljøvennlig fornybar kraft utnyttet optimalt i perioder som normalt har kraftoverskudd.

- Dette er uheldige samfunnsmessige konsekvenser som Eidsiva Nett tar på alvor. Derfor gjennomfører vi nå tiltak for å redusere risikoen for liknende konsekvenser i fremtiden, sier direktør John Marius Lynne i Eidsiva Nett.

Nedjusterer fastleddet
Nettkunder med installert effekt høyere enn 100 kW, herunder også større vatningsanlegg, industri og offentlig virksomhet, vil fra 1. juli få redusert fastleddet i sin nettleie:

 • Kunder med lavspent uttak får redusert fastleddet i nettleien fra 20 300 kroner til 10 000 kroner per år eksklusive merverdiavgift.
 • For effektmålte kunder med høyspent uttak reduseres fastleddet fra 27 050 kroner til 14 000 kroner per år eksklusiv merverdiavgift.

Gjennomgang av tarifferinger
Eidsiva Nett vil også ta en full gjennomgang av sitt eget tarifferingssystem.
- Vi vil forholde oss til regelverket for nettleie, som styres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), men vi ønsker tariffer som tar hensyn til viktige næringsinteresser, og samtidig legger til rette for økt bruk av miljøvennlig fornybar kraft. I dette arbeidet vil Eidsiva Nett også vurdere hvordan tariffering praktiseres hos andre sammenlignbare norske nettselskaper, sier Lynne.
Nettleien skal dekke kostnadene for utvikling, drift og vedlikehold av strømnettet. - Utformingen av tariffene vil hele tiden være en balansegang hvor tapte nettleieinntekter innen en kundegruppering må kompenseres med høyere nettleie hos andre, sier Lynne.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

En tørr og varm forsommer har aktualisert konsekvensen av nettleiekostnadene ved bruk av vanningsanlegg. Eidsiva Nett reduserer de faste nettleiekostnadene for effektmålte anlegg fra 1. juli, og vil i tillegg gjennomgå sitt system for tariffering.

Les mer »

Klart for utbygging av Tolga kraftverk

Pressemeldinger   •   jun 18, 2018 13:05 CEST

Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.

Laje vant storkontrakt om veilys på E6

Pressemeldinger   •   mai 14, 2018 10:01 CEST

I konkurranse med seks andre leverandører har entreprenørselskapet Laje vunnet oppdraget om bygging av veilys på E6 mellom Kolomoen og Arnkvern i Hedmark.

Godt første kvartal for Eidsiva

Pressemeldinger   •   mai 04, 2018 11:21 CEST

Økt strømforbruk på grunn av kaldt vær ga stigende kraftpriser gjennom første kvartal 2018. Dette bidro til et resultat på 171 millioner kroner etter skatt for Eidsiva.

- Første kvartal har vært preget av en jevn kald værtype, som har gitt økt strømforbruk og stigende kraftpriser. Dette gir en resultatforbedring i første kvartal, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Driftsinntektene ble 1 084 millioner kroner i første kvartal 2018. Det er 130 millioner kroner mer enn tilsvarende kvartal i 2017.

Store snømengder i vinter skapte betydelige utfordringer med strømforsyningen i mange fylker i Sør-Norge, inkludert Hedmark og Oppland. Det har også vært flere brudd på fiberinfrastrukturen.

- Eidsiva Nett og Eidsiva bredbånd har hatt økte kostnader til feilretting av uvanlig mange strøm- og fiberbrudd i Innlandet de første månedene i 2018. Som følge av dette har begge selskapene noe lavere resultater sammenlignet med 2017, sier Andresen.

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) ble i første kvartal 36,9 øre/kWh. Til sammenligning var tilsvarende spotpris 28,2 øre/kWh i 2017. Kraftproduksjonen ble 61 GWh høyere i dette kvartalet enn i 2017. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft i første kvartal, som har medført at realisert kraftpris ble 32,5 øre/kWh mot 33,1 øre/kWh i 2017.

Netto finanskostnader ble 70 millioner kroner. Moelven Industrier leverer et resultat i første kvartal på linje med fjoråret. Etter en skattekostnad på 71 millioner kroner ble resultatet etter skatt 171 millioner kroner, mot fjorårets 153 millioner kroner.

Investeringer i første kvartal utgjør 238 millioner kroner. I tillegg er 22 millioner kroner utbetalt til selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter. 223 millioner kroner gjelder utbygging og forsterking av strømnettet og bredbåndsinvesteringer, og 34 millioner kroner gjelder fornybarinvesteringer.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Økt strømforbruk på grunn av kaldt vær ga stigende kraftpriser gjennom første kvartal 2018. Dette bidro til et resultat på 171 millioner kroner etter skatt for Eidsiva.

Les mer »

Helikopter med hengende sag skal kviste linjetraséer

Pressemeldinger   •   apr 06, 2018 12:41 CEST

Mandag 9. april starter Eidsiva Nett kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. Helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart, og på grunn av støy kan dyr reagere på dette. Helikopteret starter i Ringsaker, men arbeidet vil omfatte linjer i Nord-Odal, Sør-Odal, Åmot og Stor Elvdal, og arbeidet varer i første omgang i en måned.

Bilde & Video 10 bilder

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Direktør kommunikasjon og regional utvikling
 • NiwvlsqwKraniszvtiqwanbu.Mrgyhsjreea@enqidkosiyavavu.nqsorp
 • +4791746246

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Konsern, Bredbånd, Strøm, Bioenergi og Vind
 • larrrsqb.bpzjedrlvsoinam@erkidcesikvvaiwenmcerpcgihg.nfeorj
 • 48295667

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig Konsern, Nett og Produksjon
 • rawxgnwwhiykldft.alebrodanoatemk@evriduqsimpvaxgentferufgiuq.nucobl
 • +4795981387

Om Eidsiva Energi AS

Om Eidsiva

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. Eidsivas visjon: Drivkraft for oss i Innlandet.

Linker