Skip to main content

Tags

Kronikk: Den evige dragkampen om barna

Kronikk: Den evige dragkampen om barna

Pressemeldinger   •   jan 05, 2019 06:30 CET

Et system som nærmest tvinger likeverdige foreldre inn i ulikeverdige foreldreroller etter et samlivsbrudd, skaper mange unødvendige foreldretvister som dessverre rammer barna mest. En ny barnelov er nylig kommet på plass. Den er et steg i riktig retning.

Kronikk: Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Kronikk: Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Pressemeldinger   •   jun 11, 2018 12:48 CEST

​Aftenposten hadde 9.6 en reportasje om en mor som den psykologisk sakkyndige anbefalte som barnets hovedomsorgsperson, og som barnevernet senere konkluderte med var uegnet som omsorgsperson. At slikt som dette skjer, overrasker dessverre ikke oss som har sett en del foreldretvister (tidligere omtalt som barnefordelingssaker) i retten gjennom de siste tre tiår.

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

Pressemeldinger   •   okt 17, 2017 06:30 CEST

Foreningen 2 foreldre (F2F) opplever stadig oftere at foreldrenes økonomiske motiver kommer i veien for at barn med to hjem får mest mulig kontakt med begge foreldrene. Dette til tross for at all forskning viser at barna trenger begge foreldrene.

Hederspris til Grethe Nordhelle

Hederspris til Grethe Nordhelle

Pressemeldinger   •   aug 22, 2017 06:30 CEST

Advokat og psykolog Grethe Nordhelle mottar Foreningen 2 Foreldres (F2F) hederspris 2017 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet.

Barnas behov må komme først

Barnas behov må komme først

Pressemeldinger   •   jun 09, 2017 06:30 CEST

Foreningen 2 foreldre (F2F) har valgt nytt hovedstyre for perioden 2017-2019. Det nye hovedstyret, med den nye lederen Jeanette Solheim i spissen, er klar for å ta tak i den viktige rollen som pådriver for en mer barnevennlig lovgivning og tilrettelegging for likeverdig foreldreskap.

 Skal Regjering og Storting endelig følge folkeopinionen i disse viktige spørsmålene som bestemmer oppvekstvilkårene til en fjerdedel av den oppvoksende generasjon?

Skal Regjering og Storting endelig følge folkeopinionen i disse viktige spørsmålene som bestemmer oppvekstvilkårene til en fjerdedel av den oppvoksende generasjon?

Pressemeldinger   •   sep 15, 2016 22:01 CEST

En utdatert barnelov som skaper uttallige foreldretvister. Er en slik barnelov til barnets beste? Er det på tide å gjøre noe med dette? 9 av 10 spurte mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå, også etter et samlivsbrudd. Norsk barnelov er helt i utakt med dagens likestilte foreldreskap. Derfor havner stadig flere foreldretvister i domstolene.

Frode Thuen og Solveig Horne kommer. Kommer du?

Frode Thuen og Solveig Horne kommer. Kommer du?

Pressemeldinger   •   apr 13, 2016 23:44 CEST

Professor dr. psychol Frode Thuen mottar Foreningen 2 Foreldres hederspris 2016 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil overrekke hedersprisen på vegne av Foreningen 2 Foreldre.

Likeverdig foreldreskap øker mest, påpeker nytt hovedstyre i Foreningen 2 Foreldre

Pressemeldinger   •   apr 27, 2015 23:57 CEST

Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna sine når mor og far slutter å være kjærester, sier leder i F2F Rune Harald Rækken. - Foreldrene går foran og lovverket henger etter.

Hederspris til Karita Bekkemellem

Hederspris til Karita Bekkemellem

Pressemeldinger   •   apr 21, 2015 14:12 CEST

Tore Strømøy og Solveig Horne kommer, kommer du?

Tore Strømøy og Solveig Horne kommer, kommer du?

Pressemeldinger   •   feb 04, 2014 00:04 CET

Tirsdag 4. februar kl 19:00 deles Foreningen 2 Foreldres hederspris ut for første gang.

Familiepolitikk for den reorganiserte familien på dagsorden. Åpent politikermøte på Litteraturhuset mandag 10.06. kl 18.30-20.30

Pressemeldinger   •   jun 10, 2013 00:11 CEST

Hvor står partiene i saker om barna våre? Hvilket parti bør du stemme på for å bedre forholdene i den reorganiserte familien hvor barna har sin nærmeste familie i to hushold? Hva kan vi forvente i årene framover fra de enkelte partier? Kan politikerne love oss en ny konfliktdempende barnelov til beste for barna våre i et fireårsperspektiv? Her kan du få svar.

Flytting fordi barna trenger det?

Flytting fordi barna trenger det?

Pressemeldinger   •   apr 18, 2013 19:41 CEST

Foreningen 2 Foreldres kollektive erfaring gjennom 28 år er at flytting med felles barn slik at samvær blir vanskelig eller umulig er den handling som skaper flest og størst konflikter mellom foreldre i en reorganisert familie. Vi har ennå til gode å se en flytting med barn bort fra sitt vante nærmiljø som er begrunnet i at "barnet trenger å flytte".

Likeverdige foreldre er best

Likeverdige foreldre er best

Pressemeldinger   •   mar 23, 2013 21:39 CET

Flere familievernkontorer "misforstår" delt bosted for barn, og motarbeider derved foreldre som er enige om likeverdig foreldreskap etter samlivsbrudd. Dette er brudd på meklingsforskriften. Langt verre er det at familievernkontorene ved sine utdaterte og ikke-forskningsbaserte holdninger gjør seg til motpart for foreldre som prioriterer et godt foreldresamarbeid også etter samlivsbrudd.

Mekling mellom foreldre krever et likeverdig utgangspunkt

Mekling mellom foreldre krever et likeverdig utgangspunkt

Pressemeldinger   •   feb 28, 2013 22:21 CET

Barneombud Lindboe og domstolsadministrasjonens Langbach tar til orde for mer mekling mellom foreldre etter samlivsbrudd for å redusere konfliktnivået. F2F savner en større bevissthet om hva det er som skaper konflikter mellom foreldrene, og hva som skal til for å lage mer bærekraftige avtaler om barna.

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Pressemeldinger   •   des 17, 2012 20:38 CET

Foreningen 2 Foreldre støtter målsettingen om å beskytte barn.  F2F mener at virkemidlene som BLD foreslår er for lite treffsikre og lett kan misbrukes av gjenstridige foreldre til urettmessig å avskjære barnet kontakten med en av foreldrene.  Foreningen 2 Foreldre går mot å erstatte kontradiksjon med selvjustis.  Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt.

Thorkildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet

Pressemeldinger   •   okt 17, 2012 01:03 CEST

Barne- og likestillingsminister Thorkildsens lovforslag om at en fordelder kan stanse samvær ved "reell frykt" for vold eller overgrep vil føre til ytterligere anarki på familieområdet.

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til endringer i barneloven, samvær under tilsyn mm

Pressemeldinger   •   sep 21, 2012 00:49 CEST

Foreningen 2 Foreldres syn kan sammenfattes på følgende måte: - Barn har rett til et familieliv med begge sine foreldre , uavhengig av foreldrenes samlivsstatus - Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt - Ved avgjørelser om hva som er til barnets beste, må vurderingen gjøres ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.

Rettssystemet diskriminerer faktisk fedre

Rettssystemet diskriminerer faktisk fedre

Pressemeldinger   •   apr 15, 2012 20:49 CEST

Etter oppslaget "Drar 50 mil for å være far" i Bergensavisen 18.03.12, kommer mors advoakat med en del påstander som styret i Foreningen 2 Foreldre, Hordaland, har funnet det nødevndig å tilbakevise. Det er vanskelig å påberope likeverd i barnesakene, og delt bosted kan være en helt utmerket løsning for barn, som F2F Hordaland påpeker i dette leserinnlegget som var gjengitt i Bergensavisen 3.04.

Barna er tjent med likestilte foreldre

Barna er tjent med likestilte foreldre

Pressemeldinger   •   des 08, 2010 12:54 CET

Dersom den nye Barneloven kunne gitt klare rettslige bestemmelser, ikke unntaksregler, ville vi sluppet mange rettstvister.