Skip to main content

Likeverdige foreldre er best

Pressemelding   •   mar 23, 2013 21:39 CET

Denne kronikken ble trykket i Drammens tidenden 20.03:

Leder ved familievernkontoret Drammen-Kongsberg, Harald Holm Nilssen, anbefaler i Drammens Tidende 13.03.13 at barn "bor hos en av foreldrene" etter samlivsbrudd. Familievernkontorets forutinntatte standpunktet er problematisk i forhold til meklingsforskriften som pålegger meklerne å opplyse om barnelovens bestemmelser. Da kan ikke mekler a priori utelukke en av de løsningene som barneloven spenner opp - nemlig delt bosted. Mer betenkelig er det at familievernkontoret gjør seg til motpart overfor foreldre som ønsker å samarbeide om felles barn og videreføre et
likeverdig foreldreskap for barna sine etter samlivsbrudd.

En fersk undersøkelse fra Sverige viser at en tredel av alle skilsmissebarn bor like mye hos mor og far, og konklusjonen er at disse barna har det bedre enn de som bor hos kun en av foreldrene.

Undersøkelsen omfatter alle barn på 7.-10 trinn i svenske skoler, og er gjennomført av Stockholms universitet i samarbeid med Socialstyrelsen. "Så vidt jeg vet finnes det ingen andre land hvor det er like vanlig å bo hos begge foreldrene, som i Sverige. Det kommer av at svenske fedre er veldig engasjerte i sine barn", sier Malin Bergström, forsker og barnepsykolog ved Stockholms universitet.

I følge barneloven og dennes forarbeider betyr begrepet "bosted" hvem av foreldrenes som har
"bostedskompetanse", som igjen betyr å kunne ta større avgjørelser om barna, f.eks. hvor i landet barnet skal bo. Dersom den ene forelderen har "barnets faste bosted" ("daglig omsorg") kan barnet ha
samvær med den andre inntil 50% av tiden. Ved denne ordningen kan likevel den med "barnets faste bosted" etter eget ønske og mot den andre forelderens og barnas vilje bestemme at barna skal flytte fra sitt vante nærmiljø til en annen kant av landet, noe som selvfølgelig vil bety en stor omveltning for barna og gjøre et omfattende samvær tilnærmet umulig. En slik flytting vil neppe være begrunnet i at "barna trenger å flytte", og er neppe heller til barnas beste.

Eller som advokaten sa på vegne av sin klient i en barnesak i retten for noen år siden: "Å ha daglig omsorg betyr å ha råderetten over barnet". I tillegg gir posisjonen som "bostedsforelder" tilgang på relativt omfattende økonomiske støtteordninger fra det offentlige, noe som er utelukket om foreldrene velger delt bosted med likeverdig foreldreskap for barna sine. Her ser vi at den norske staten er villig til å gå så langt i sin "forsørgerrolle" at staten langt på vei fortrenger en av foreldrene, med familievernkontoret som utøvende instans.

Motsatt - ved delt bosted deler foreldre på ansvar, rettigheter og plikter overfor barna sine, og tar større avgjørelser i fellesskap. Ved delt bosted trenger ikke nødvendigvis tidsbrøken å være 50/50,
den kan like gjerne være 30/70. Poenget er at ved delt bosted har foreldrene lik rettsposisjon og kan utøve et likeverdig foreldreskap akkurat som de gjorde under samlivet.

 Det som familievernkontoret anfører mot delt bosted relaterer seg ikke til valgt omsorgsløsning, det relaterer seg til at foreldrene har brutt sitt samliv.

At barna må forholde seg til to hjem er en uunngåelig konsekvens av at foreldrene har valgt å bryte sitt samliv, og at barnets familie har blitt reorganisert slik at barnet har sin nærmeste familie og sine
to viktigste omsorgspersoner i to hushold etter samlivsbrudd.

Om de voksne klarer å "holde fingrene unna hverandres privatliv" som familievernkontoret argumenterer med, har heller ingen ting å gjøre med ordningen som velges. Det kommer mer an på om de vokse har avsluttet sitt gjensidige følelsesmessige forhold og har klart å legge sine
samboerkrangler bak seg og velger å fokusere på samarbeidet om barna framover.

Foreningen 2 Foreldres misjon og visjon er å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. Dette gjøres best gjennom at foreldrene bor i felles nærmiljø, at de respekterer hverandre som foreldre og at begge foreldrene er bevisste på at begges foreldreskap er livslangt og viktig for barna. Barn har krav på å beholde begge foreldre og deres familiegrener som ressurser, selv om mor og far ikke er kjærester lenger.

Om Foreningen 2 Foreldre: F2F er en kjønnsnøytral foreldreorganisasjon som har
som målsetting å sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem. F2F ble
startet i 1985 og har i dag i underkant av 1000 medlemmer. Vårt arbeid er
forankret i FNs konvensjon om barnets rettigheter og Den Europeiske
Menneskerettighetskonvensjonen. Vi jobber for å sikre barnets rett til et
familieliv med begge foreldre, selv om mor og far ikke er kjærester lenger.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.