Skip to main content

Goodtech har gjennomført salg av Goodtech Intressenter AB

Pressemelding   •   des 22, 2015 12:50 CET

Goodtech ASA ("Goodtech" eller "Selskapet") har i dag 22. desember 2015 gjennomført salg av alle aksjene i Goodtech Interessenter AB ("GIAB") til Eitech Holding AB (tidligere AB Coport 480) ("Eitech"), ("Transaksjonen") i henhold til avtale som offentliggjort ved børsmelding 18. oktober 2015.

Aksjekjøpsavtalen og Transaksjonen er nærmere beskrevet i børsmelding 18. oktober 2015 og i informasjonsmemorandum datert 26. november 2015, begge offentliggjort under Selskapets ticker på www.newsweb.no samme datoer.

Gjennomføring av Transaksjonen innebærer at GIAB, sammen med datterselskapene Goodtech Projects & Services AB, INAC Process AB og Power Control AB er solgt ut av Goodtech-konsernet. Goodtech Projects & Services AB eier i tillegg 50 % av aksjene i GAQ Contracting AB, som også omfattes av Transaksjonen.

I henhold til avtale mellom Goodtech og Eitech er kjøpesummen endelig fastsatt til NOK 242 000 000, basert på justering for endring i netto gjeld i GIAB med datterselskaper utenfor antatt intervall mellom NOK 90 000 000 og NOK 115 000 000. Konsolidert netto gjeld er ved gjennomføring fastsatt til NOK 123 000 000. Avtalt transaksjonsverdi reflekterer en enterprise value på NOK 365 000 000. Gjeld i GIAB per dagens dato utgjør ca. NOK 151 000 000 som ville gitt en enterprise value per tidspunktet for gjennomføring på ca. NOK 393 000 000.

Goodtech har ved gjennomføringen foretatt en sletting av 9 652 759 av Eitechs aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse. Eitechs fordring ved sletting av aksjene er endelig gjort opp ved motregning av NOK 154 444 144 av kjøpesummen. Den resterende del av kjøpesummen er gjort opp ved kontant betaling av NOK 77 555 856, og plassering av NOK 10 000 000 på escrowkonto som sikkerhet for eventuelt garantiansvar som definert i aksjekjøpsavtale mellom partene.

Endringer i styret i Goodtech
Den ekstraordinære generalforsamlingen i Goodtech 9. november 2015 vedtok en endring av styret i Selskapet betinget av gjennomføring av Transaksjonen. Etter gjennomføring består styret i Goodtech av følgende personer:

Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
Karl-Erik Staubo
Anne Ma Sødahl Wessel
Hilde Vik Matre
Terje Thon
Håvard Kristiansen (ansatterepresentant)

Endringer i eierforhold i Goodtech
Eitech er et selskap kontrollert av Rolf Tannergård, som gjennom eierselskaper var Goodtechs største aksjeeier før gjennomføring av Transaksjonen. Før gjennomføring av Transaksjonen eide Eitech 9 653 291 aksjer i Goodtech som representerte 29,7 % av aksjene og stemmene i Goodtech ASA, basert på at det er 32 528 905 utestående aksjer i Goodtech. Ved gjennomføring av kapitalnedsettelse ved sletting av 9 652 759 aksjer i Goodtech passerte Eitech flaggeterskler på 25%, 20%, 15%, 10% og 5%, og etter Transaksjonen eier Eitech 532 aksjer i Goodtech som tilsvarer 0,002% etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen.

Etter kapitalnedsettelsen er aksjekapitalen i Goodtech NOK 45 752 292 fordelt på 22 876 146 aksjer, med pålydende verdi per aksje på NOK 2. Hver aksje representerer én stemme på generalforsamling.

Sletting av aksjene som eies av Eitech innebærer en innvanning av øvrige aksjeeiere i Goodtech. Som følge av innvanningen øker eierandelen for gjenværende aksjeeiere. Holmen Industri Invest AS ("Holmen") eier 7 850 288 aksjer, som etter Transaksjonen representerer 34,32% av aksjene og stemmene, og passerer flaggeterskler på 25% og 1/3 av aksjene i Goodtech.

Holmen har etter Transaksjonen en eierandel i Goodtech som overstiger 1/3, som er en terskel for plikt til å fremme et tilbud om erverv av samtlige aksjer i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 6. Tilbudsplikt utløses for den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene. Holmen har ikke ervervet aksjer gjennom Transaksjonen og passerer derfor tilbudspliktsgrensen på en måte som ikke utløser tilbudsplikt. I henhold til verdipapirhandelloven plikter en aksjeeier som har passert en tilbudspliktsgrense på en måte som ikke utløser tilbudsplikt, og derfor ikke har fremsatt pliktig tilbud, ved ethvert etterfølgende erverv som øker stemmeandelen, å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i Goodtech inntil beholdningen eventuelt faller under tilbudspliktsgrensen på 1/3.

Rådgivere
Pareto Securities AS har vært engasjert som Goodtech ASAs finansielle rådgiver. Advokatfirmaet Selmer DA har vært engasjert som Goodtech ASAs juridiske rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Kontakt 
Styrets leder Stig Grimsgaard Andersen
Tlf.: +47 905 89 474
E-post: sga@holmenindustri.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 850 millioner og har over 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy