Skip to main content

Tags

 • Forlagsdirektør
 • eivind.bergem@gyldendal.no
 • 905 12 925

 • Redaksjonssjef
 • Sykepleie, sosial- og helsefag og medisin
 • berit.gjendem@gyldendal.no
 • 98074222

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, psykologi, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • rhnwcathppkhxcizrinepw.iocdsuvgooewrcg@gpxyldendetkqbyalqv.no
 • 98048815

 • Kontorleder
 • anmpne.gremeftjpegvxmbzzdyrefgxbjoijff@gyldendccvdzjwualaq.no
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anne.Kathrine.Vikanes@gyldendal.no
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Psykologi, medisin og samfunnsfag
 • beate.molander@gyldendal.no
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Pedagogikk, økonomi og administrasjon
 • susannxz.hansen@gyzkldenxpdal.no
 • 99011183

 • Markedsansvarlig
 • Gyldendal Helse
 • emma.dalby@gyldendal.no
 • 48021569

 • Markedsansvarlig
 • Sykepleie, Sosial- og helsefag
 • lena.winsnes.solem@gyldendal.no
 • 93254935

 • Markedskoordinator
 • sara.gwbxjvruribye@gylrtdendckallk.no
 • 91532327

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mari.Gjelstad@gyldendal.no

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Katsibzcprine.bach.rndldwhtganseamoan@gyldendalwg.no
 • 97129350

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Ida.Kyhring@gyldendal.no
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • ansddezymtrs.edeoeinwrsenqth@gfoyldendmfal.no
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • fdlkhmhrmuatdvanfkn-ogchristnmin.bhidfqzsudsucormvstthadpdlyda@gpbvmaiylakpeuadendxsalus.noerqnmo
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • gro.h.grimsbo@gyldendal.no
 • 92485402

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • ogmkvbliutnnrceev.zyblzyvchbomyxuv-sketoxpkstabid@ujoogyldryotenhewjecdaqbl.txefno
 • 41469343