Skip to main content

Positivt grep fra regjeringen

Pressemelding   •   mai 14, 2014 15:52 CEST

Regjeringen foreslår å avvikle kommunal medfinansiering i revidert statsbudsjett. - Et viktig grep for å hindre at pasientene ender opp som kasteballer, mener Legeforeningen.

Etter den gradvise innføringen av samhandlingsreformen fra januar 2012, har antall liggedøgn blant utskrivningsklare pasienter gått ned. Samtidig øker antall reinnleggelser for tidlig utskrevne pasienter.

- Legeforeningen advarte allerede før samhandlingsreformen mot kommunal medfinansiering. Vi har støttet reformens tankegang og intensjon om å bygge opp kommunale alternativer til innleggelse i sykehus. Samtidig har vi understreket at nye økonomiske insentiver ikke må føre til økt spill mellom kommuner og sykehus om sårbare pasientgrupper, sier president Hege Gjessing.

Legeforeningen mener at avviklingen, som skal skje fra 2015, vil bedre rammevilkårene for god pasientbehandling i kommunehelsetjenesten.

Fortsatt behov for investeringspakke

Ordningen med fritt behandlingsvalg tilføres 17 millioner kroner i revidert budsjett. Midlene skal hovedsakelig gå til IKT-investeringer. Fritt behandlingsvalg skal etter planen innføres i løpet av neste år og det skal først skje innen rusfeltet og psykisk helsevern.

Legeforeningen har lenge etterlyst en betydelig satsning på IKT i helsetjenesten. Det er positivt at dette feltet får tilført sårt tiltrengte midler, men Legeforeningen mener det må en mer omfattende opprustning til for å få etablert en moderne og samkjørt tjeneste som ivaretar pasientsikkerheten.

- Vi har dokumentert behovet for en investeringspakke til sykehusbygg, medisinskteknisk utstyr og IKT. Dette er så viktig at det må prioriteres i det kommende statsbudsjettet. Utfordringene i våre offentlige sykehus er av et slikt omfang at det er tvingende nødvendig med en betydelig investeringsvilje, sier Gjessing.

Mer til kommunene

Samlet vil kommunehelsetjenesten få tilført 400 millioner kroner i revidert budsjett. Forslaget innebærer å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 millioner. Innenfor de frie inntektene til kommunene, legges det opp til at 200 millioner går til å styrke tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske problemer.

I tillegg bevilges det fem millioner kroner til Helsedirektoratet for å utarbeide pakkeforløp i kreftbehandling. Legeforeningen vil følge dette arbeidet tett.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar