Kunnskapsdepartementet

40 millioner til viktig miljøforskning ved NTNU

Nyhet   •   nov 22, 2010 09:47 CET

Regjeringen setter av 40 millioner kroner til oppgradering av laboratorier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Midlene skal gå til institusjonens arbeid med karbonfangst og lagring.

Satsingen skal også legge forholdene til rette for ECCSEL-prosjektet (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) som universitetet i samarbeid med SINTEF har fått det felleseuropeiske koordineringsansvaret for. Hensikten er oppbygging av forskningslaboratorier som skal levere ny teknologi for fangst og lagring av CO2.

- Jeg er svært glad for at vi har funnet ytterligere rom for å støtte dette meget viktige arbeidet. Prosjektet bygger opp under regjeringens miljøsatsing og er anerkjent som et av de viktigste europeiske prosjektene knyttet til forskningsinfrastruktur i årene fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Proposisjonen med tilleggsbevilgninger ble behandlet i statsråd i dag. I proposisjonen om nysaldering av statsbudsjettet for 2010 fremmes det forslag om å bevilge 40 millioner kroner til NTNU knyttet til oppgradering og rehabilitering av kjemibygg og laboratorier. Dette er viktige forutsetninger for gjennomføringen av ECCSEL-prosjektet.

- Slike investeringer i infrastruktur håper jeg kan bidra til at NTNU opprettholder sin ledende rolle på miljøforskningsfeltet og fortsetter å være en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale forskningsmiljøer og industri, sier Aasland.

Regjeringen bevilget 120 millioner kroner til ECCSEL i Tiltakspakka for arbeid i 2009. Midlene gikk til oppgradering av Kjemiblokk 4 og deler av Kjemihallen ved NTNU. I tillegg har NTNU skutt inn 25 millioner kroner innenfor egen ramme til videre arbeid. Nå kommer altså ytterligere 40 millioner kroner for å støtte opp under dette arbeidet.