Kronprinsparets Fond

Årsresultat 2015 for Kronprinsparets Fond

Nyhet   •   jul 29, 2016 08:30 CEST

Kronprinsparets Fond bidro i 2015 aktivt til fire utvalgte prosjekter, som hver gir ungdom en mulighet for tilhørighet, fellesskap og en opplevelse av mestring. Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde i 2015 mer enn 3,8 millioner kroner.

Kronprinsparets Fond er et annerledes fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I 2015 har Fondet støttet, og samarbeidet tett med, følgende organisasjoner og sosiale entreprenører: VIBRO, UngInvest AIB (tidl. Arbeidsinstituttet i Buskerud), Pøbelprosjektet og Trivselsleder. I tillegg til økonomisk støtte får prosjektene i Fondets portefølje kompetanse-, kunnskaps- og prosjektbidrag fra Fondets næringslivspartnere og fra Fondets sekretariat.

- Disse prosjektene gjør en fantastisk innsats for og med ungdom i Norge, og det er et privilegium å få jobbe sammen med dem. Samtidig ønsker Fondet å bidra til et samspill hvor flere aktører på tvers i samfunnet bidrar til gode, bærekraftige løsninger for og med ungdom. Sammen med våre næringslivspartnere jobber vi for å bidra til både langsiktig bærekraft og skalering av prosjektene, slik at deres arbeid kan komme enda flere ungdommer til gode, sier Irene L. Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.


Resultat 2015

Kronprinsparets Fond hadde i 2015 inntekter på til sammen 5 609 750,- NOK. Inntektene kommer fra Fondets næringslivspartnere, samt ulike arrangementer.

Finansinntektene for 2015 utgjorde NOK 505 527,- NOK. Fra og med 2015 er det KLP-fondene som forvalter Fondets kapital, basert på Fondets investeringsinstruks. Målet med forvaltningen er å bidra til god verdiutvikling av Fondets midler innenfor strenge etiske krav.

Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde i 2015 3 862 676,- NOK. Fondets administrative driftskostnader var i 2015 på 128 338,- NOK.

Årsresultatet for 2015 endte på 1 631 740,- NOK.

- Tallene i 2015-regnskapet er på nivå med tidligere år, og vi er fornøyde med årsresultatet. Vårt mål vil alltid være å kunne bidra til prosjektene, og derigjennom ungdom i Norge, på en best mulig måte, sier Irene L. Lystrup.

Fullt årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig i Brønnøysundregisteret.


God effekt

En samfunnsnytteanalyse gjort av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) i 2014, viser at ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond bidrar til en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Resultatene viser videre en 70 % økning i utdanningseffekt og en 50 % økning av ungdom i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for å fange opp barn og unge som faller utenfor.

I løpet av 2015 startet på nytt arbeidet med å analysere samfunnsnytten av Fondets samarbeidsprosjekter i samarbeid med DNV GL. De nye resultatene vil bli presentert i løpet av 2016.