Nærings- og handelsdepartementet

Aker Holding-eierne enige om tilleggsavtale

Nyhet   •   jan 25, 2010 20:44 CET

 

Etter en fornyet gjennomgang av aksjonæravtalen fra juni 2007, er eierne i Aker Holding enige om tilleggsbestemmelser som beskriver hvordan nærstående transaksjoner skal behandles for framtiden. Tilleggsavtalen ble signert i dag.

Behovet for en gjennomgang av aksjonæravtalen ble avdekket våren 2009. Partene var da enige om at en revidert avtale skal sikre: «at eventuelle nye nærstående transaksjoner som vil kreve en behandling i generalforsamling i Aker Solutions ASA eller datterselskapene etter allmennaksjeloven eller aksjeloven § 3-8, skal behandles slik at de må få tilslutning fra et enstemmig styre i Aker Holding AS» (Ref melding 11. mai 2009).

Det nå foreliggende tillegget og endringen til aksjonæravtalen beskriver dette prinsipp, og presiserer blant annet hva som er å regne for nærstående transaksjoner, hvilke selskaper bestemmelsene omfatter og hvilke informasjonsprosedyrer som gjelder overfor styre og eiere i Aker Holding. Tilleggsavtalen er i sin helhet vedlagt denne melding. Hovedpunktene er som følger:

Hovedprinsippet i tilleggsavtalen er at nærstående transaksjoner som er omfattet av tilleggsavtalen ikke skal gjennomføres av Aker-konsernet med mindre styret i Aker Holding enstemmig har godkjent avtalen.
Tilleggsavtalen regulerer i utgangspunktet alle transaksjoner som inngås mellom selskap i Aker-konsernet og datterselskap av Aker Solutions ASA, i den grad avtalen etter sitt innhold ville utløst krav om behandling på Aker Solutions ASAs generalforsamling etter allmennaksjeloven § 3-8 hvis Aker Solutions ASA hadde vært avtalemotpart.
Det følger av allmennaksjeloven § 3-8 at generalforsamlingsbehandling ikke er nødvendig for avtaler som inngås som ledd i selskapets ordinære virksomhet. Ved anvendelsen av den utvidede vetoretten knyttet til § 3-8 saker, er det avtalt at dette unntaket ikke skal gjelde overdragelse av virksomhet (herunder salg av aksjeposter og sentrale aktiva i virksomheter) mellom nevnte selskaper der verdien av det som ytes av Aker Solutions ASA’s datterselskap overstiger 100 millioner kroner.
Tilleggsavtalen gjelder i utgangspunktet ikke for avtaler som inngås av datterselskap som er børsnoterte eller hvor den økonomiske eierinteressen er 50 prosent eller lavere. Tilleggsavtalen gjelder for avtaler som inngås etter avtaleinngåelsen, men ikke for avtaler som knytter seg til gjennomføring/oppfølging av allerede inngåtte avtaler.
Både styret og eierne i Aker Holding skal ha informasjon om transaksjoner som vil kreve behandling og enstemmig godkjenning i selskapets styre. I tillegg skal det utarbeides kvartalsvise oversikter over andre nærstående transaksjoner mellom relevante selskaper når verdien av transaksjonene overskrider 10 mill kroner. Aker Holdings styreleder eller daglig leder skal være kontaktpunktet mellom selskapet og eierne.
Tilleggsavtalen medfører ikke noen form for ansvar eller endrede saksbehandlingsregler for Aker Solutions. Aker Solutions er ikke part i avtalen, og avtalen forutsetter ingen særbehandling fra Aker Solutions’ side av Aker Holding eller dette selskapets aksjonærer.

Tilleggsavtalen
Styreinstruks
Vedtektsendring