Kunnskapsdepartementet

- Alvorlige mobbesaker skal følges opp

Nyhet   •   sep 24, 2010 09:12 CEST

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen varsler nye tiltak mot mobbing etter å ha mottatt fylkesmennenes gjennomgang av  saker som berører læringsmiljøet. - Det ligger mange triste skjebner bak tallene i rapporten, sier hun.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har fylkesmennene gått gjennom saker som berører læringsmiljøet generelt og mobbing spesielt. Målsettingen har vært å identifisere noen felles kjennetegn ved enkeltsakene knyttet til skolens psykososiale miljø.

-  Rapporten fra fylkesmennene avdekker at mobbesaker blir liggende altfor lenge før de blir gjort noe med. Det er i alles interesse at mobbesaker blir løst så tidlig som mulig på lavest mulig nivå, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Vil utrede regelverket
Det er nå lagt ut på anbud en bestilling for å utrede hva som kan gjøres med regelverket.
- Vi er blant annet opptatt av å finne ut om elevene har god nok rettsikkerhet. I tillegg skal vi se på en ordning med et eventuelt elevombud som kan rettlede og hjelp elever som føler seg mobbet, sier kunnskapsministeren.

Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å lage maler for hvordan skoler og foreldre skal gå fram når de skal følge opp mobbesaker.

Opplæringslovens kapittel 9A stiller krav om at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. På nasjonalt nivå har andelen elever som opplever mobbing i skolen holdt seg stabilt i en årrekke.

- Det ligger mange triste skjebner bak tallene i rapporten. Dette er noe jeg tar på høyeste alvor og vil gjøre noe med, både når det gjelder regelendringer og mer forebygging, sier kunnskapsministeren.

Fellestrekk ved klagesakene fylkesmennene mottar

  • Sakene er sammensatte, kompliserte og uoversiktlige. Det er et svært stort omfang med dokumentasjon og partene er enige om de faktiske forholdene. Dokumentasjonen er krevende å behandle systematisk.
  • Sakene har pågått over lang tid.
  • Sakene er knyttet til grove tilfeller av mobbing.
  • Det er ofte et konfliktforhold mellom foreldrene og skolen og saken har ”gått i lås”. Foreldrene og skolene er ofte uenige om de faktiske forholdene. Konfliktforholdet gjør det vanskelig å komme til enighet og finne gode løsninger.
  • Når klagene kommer til fylkesmennene har eleven ofte byttet skole og det klages på ”fortidige forhold”.
  • Klagesakene viser at skolene ikke har et system for å behandle/håndtere sakene, eventuelt dette er ikke implementert hos de ansatte.
  • I klagesakene er det ofte et konfliktforhold mellom elev og lærer. Eleven/foreldrene mener det er læreren som er mobber.
  • I de fleste sakene er ikke kravene til saksbehandling fulgt.