Forsvarsdepartementet Norge

Anskaffelsen av Dingo 2

Nyhet   •   nov 29, 2010 09:21 CET

Høyres Stortingsgruppe sendte 18. november 13 spørsmål til forsvarsminister Grete Faremo vedrørende Forsvarets anskaffelse av personellkjøretøyet Dingo 2. Følgende svarbrev ble i dag sendt:

ANSKAFFELSEN AV DET PANSREDE PERSONELLKJØRETØYET DINGO 2 TIL BRUK FOR NORSKE STYRKER I AFGHANISTAN

Jeg viser til brev fra Høyres stortingsgruppe av 18. november om ovennevnte. Jeg vil innledningsvis understreke at alt som er gjort i denne saken er gjort ut fra et ønske og et behov for å gi våre soldater bedre beskyttelse under de krevende operasjoner de daglig deltar i. For meg har det ikke vært aktuelt å utsette denne anskaffelsen i påvente av at et bedre alternativ kanskje blir tilgjengelig. Det ville i så fall være å utsette våre soldater for en unødig og uakseptabel høy risiko.

Dette har vært en hurtiganskaffelse under sterkt tidspress, og jeg er fornøyd med resultatet. Jeg vil spesielt berømme FLO for det arbeidet de har gjort, og som har medført at de første kjøretøyene allerede er på plass i Afghanistan. Forsvaret opplyser at det er kommet positive tilbakemeldinger om kjøretøyets egenskaper.

Anskaffelsen ble besluttet av sjef FOH innenfor de fullmakter som er gitt av Forsvarsdepartementet knyttet til tidskritiske anskaffelser av materiell til militære operasjoner. Beslutningen ble fattet på bakgrunn av en anbefaling fra fagmyndigheten i FLO, utarbeidet i samarbeid med operative brukere.

Jeg registrerer at ikke alle våre soldater i Afghanistan er enig i valget av kjøretøy, men jeg vil presisere at Dingo 2 var det eneste akseptable alternativet som var mulig å få på plass nå.

Styrkene i Afghanistan har hatt forskjellige ønsker til hhv. patruljekjøretøy og ruteklareringskjøretøy. Med denne anskaffelsen vil vi kunne tilfredsstille de fleste krav med utgangspunkt i én type kjøretøy.

Selv om vi nå anskaffer patruljekjøretøy med betydelig bedre beskyttelse enn Iveco, vil jeg presisere at det ikke er mulig å pansre seg helt bort fra den trusselen som veibomber utgjør.

Forsvarets langsiktige behov for pansrede hjulkjøretøy vil bli dekket gjennom et nytt prosjekt. I dette prosjektet vil M-ATV, og eventuelle andre ønsker, bli grundig vurdert opp mot de krav som stilles fra brukerne. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med dette prosjektet på egnet måte når nødvendig beslutningsdokumentasjon er utarbeidet. 

Siden Dingo 2 ikke er en del av Forsvarets kjøretøypark i dag, og muligens heller ikke blir valgt som fremtidig plattform, er det forhandlet inn en tilbakekjøpsklausul i kontrakten.

Svar på spørsmål


 1. ”Hvilke faglige vurderinger er gjort av kjøretøyets egnethet, og hvilke fagmyndigheter i Forsvaret har vurdert Dingo 2 som velegnet for de oppdrag norske styrker skal løse, inkludert ruteklarering?”

  Svar:
  Forsvarsstaben opplyser at oppdraget fra sjef FOH var å anskaffe 10 til 15 patruljekjøretøy med MRAP-kapasitet til våre styrker i Afghanistan, med bedre beskyttelse enn dagens Iveco, i løpet av 2010. Kjøretøyene er ment som et supplement til, og ikke en erstatning for Iveco. FLO har vurdert at Dingo 2 gir en vesentlig økning av beskyttelse i forhold til Iveco.

  Hæren har laget et kravdokument til et ruteklareringskjøretøy. De har i dette dokumentet anbefalt at det sørafrikanske ruteklareringskjøretøyet RG31 blir benyttet som referanse når fremtidig kjøretøy skal velges. Dingo 2 har høyere beskyttelsesgrad enn RG 31, og FLO har vurdert Dingo 2’s egenskaper slik at det vil kunne fylle rollen som ruteklareringskjøretøy etter at nødvendig tilleggsutstyr er påmontert.

  Det synes å være noe uklarhet i bruken av begrepet MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Dette er en amerikansk betegnelse på en rekke kjøretøy i forskjellige vektklasser og med forskjellig design. Alternativene som er blitt vurdert i denne hurtiganskaffelsen faller alle inn under begrepet MRAP.

 2. ”Medfører det riktighet at den norske styrkesjefen i Afghanistan i skrivet ”Norwegian National Contingency Command Afghanistan/18/11/2010. Vurdering av Dingo 2” med referanse B/2010/199/NCC AFG anbefaler å ikke anskaffe Dingo 2? Hvis så, hvorfor er denne vurderingen ikke tatt til følge?”

  Svar:
  Forsvaret opplyser at brevet er datert 5. oktober 2010 og inneholder en vurdering av Dingo 2 som erstatning for Iveco, samt en vurdering av Dingo 2 som ruteklareringskjøretøy. Som NCC skriver i brevet så har de ikke hatt tilgang til tekniske spesifikasjoner på Dingo 2 slik at dokumentet inneholder en del faktafeil om beskyttelse.

  En arbeidsgruppe med deltagere fra brukerne og fagmyndigheten i Norge har vurdert dokumentet og konkludert med at det ikke er opplysninger her som bør medføre endring av FLOs anbefaling og sjef FOHs beslutning. Forsvaret har i tillegg mottatt en vurdering fra sjef NCC av 21. september 2010, hvor det er gjort en sammenligning av det amerikanske kjøretøyet MaxxPro og Dingo 2, og som bl.a. konkluderer med at: ”MaksPro er et kjøretøy som amerikanske styrker i dag ikke ønsker å bruke da vekt og fremkommelighet er sterkt begrenset, det er derfor heller ikke et kjøretøy som er egnet til bruk av norske styrker.

  Vår klare oppfatning er at det er Dingo 2 som er det kjøretøyet som vil være best egnet for norske styrker i Afghanistan. Dette både med tanke på veistandard og terrengforhold som finnes der hvor norske styrker opererer i dag.”

 3. ”Medfører det riktighet at Hærens våpenskole i skrivet ”Hærens våpenskole/2010-10-18 2010/036984-003/FORSVARET/ 721. Anskaffelse av Dingo 2. ”anbefaler å ikke anskaffe Dingo 2? Hvis så, hvorfor er denne vurderingen ikke tatt til følge?”

  Svar:
  Forsvaret opplyser at Hærens våpenskole (HVS) fremmet en bekymring til Hærstaben (HST) 18. oktober 2010. HVS anbefaler å ikke anskaffe Dingo 2 da det, etter deres vurdering, ikke tilfredsstiller de operative behov stilt fra sjef FOH.

  Dokumentet inneholder faktafeil hva gjelder beskyttelse og terrengegenskaper, og er heller ikke i samsvar med tidligere konseptuelle prøver som HVS selv gjennomførte i 2004. HST valgte derfor, basert på en samlet vurdering, ikke å videresende skrivet fra HVS. Forsvaret, ved den arbeidsgruppen som er etablert for denne anskaffelsen, vurderte innholdet til ikke å rokke ved de beslutninger som allerede var fattet.

 4. ”Jeg er kjent med at enkelte av Dingo 2-kjøretøyene er tenkt bygget om til ruteklareringskjøretøy. Medfører det riktighet at Dingo 2 aldri er blitt brukt som ruteklareringskjøretøy av noe land, heller ikke av det tyske Bundeswehr, og at norske styrker derfor vil være de første som prøver ut kjøretøyet i denne rollen?”

  Svar:
  Så langt Forsvaret kjenner til, er det ingen andre nasjoner som har tatt i bruk Dingo 2 som ruteklareringskjøretøy. FLO har som fagmyndighet vurdert at Dingo 2 trolig kan benyttes som ruteklareringskjøretøy ut fra de kravene HVS har stilt til denne type kjøretøy.

  Det er foreløpig ikke endelig bestemt at Forsvaret skal bruke Dingo 2 som ruteklareringskjøretøy. Forsvaret opplyser at alt tilleggsutstyr, og en avtale med leverandøren om å oppgradere kjøretøyene til ruteklareringskjøretøy, er lagt inn i kontrakten som en opsjon.

 5. ”Kan Forsvarsministeren peke på fagmiljøer (produsent eller selger ikke inkludert), i Norge eller utlandet, som anbefaler bruk av Dingo 2 som ruteklareringskjøretøy?”

  Svar:
  Siden ingen andre nasjoner så langt har tatt i bruk kjøretøyet til dette formålet er Forsvaret heller ikke kjent med noen anbefalinger knyttet til dette. Det betyr ikke at Dingo 2 er uegnet til formålet.

  Da sjef FOH besluttet å anskaffe Dingo 2 som patruljekjøretøy, fikk FLO som fagmyndighet i oppdrag å vurdere Dingo 2 som ruteklaretings- og responskjøretøy. FLOs vurdering er at Dingo 2 er nær ved å oppfylle gitte krav fra Hæren. Ved en slik løsning opplyser Forsvaret at de kan unngå fordyrende logistikk forbundet med å ha mange typer kjøretøy i operasjonsområdet. Forsvaret opplyser videre at heller ikke M-ATV så langt er benyttet som ruteklareringskjøretøy.

  FLO er i dialog med fagmiljøet i Forsvaret for å utrede muligheten for å benytte Dingo 2 som ruteklareringskjøretøy. Disse vil i samarbeid gjennomføre tester med Dingo 2 for å skaffe seg faktagrunnlag om kjøretøyets egnethet i rollen som ruteklareringskjøretøy. En anbefaling om dette er forventet å foreligge innen utgangen av året.

 6. ”Medfører det riktighet at Dingo 2 har dårligere terrengegenskaper enn IVECO, og at norske styrker i større grad vil bli bundet til å bruke veiene med Dingo 2 enn de har vært med IVECO?”

  Svar:
  Sjef FOH besluttet å anskaffe Dingo 2 for å gi våre soldater bedre beskyttelse mot veibomber. Det er ikke slik at Dingo 2 skal erstatte Iveco. Hensikten er å være et supplement til Iveco for bruk på veiene og dermed kunne gi styrkene en større fleksibilitet i utøvelsen av sine oppdrag.

  I denne anskaffelsen har økt beskyttelsesnivå og leveringstid vært de sentrale kravene. Dette har medført at man ikke har gjennomført sammenlignende mobilitetsprøver mellom Dingo 2 og Iveco. I 2005 ble forøvrig Dingo 2 vurdert av FLO og Hæren gjennom konseptuelle prøver på Rena. Rapporten fra prøvene i 2005 konkluderer blant annet med at: ”Dingo 2 gir et meget solid inntrykk, spesielt med tanke på hensiktsmessige løsninger, beskyttelse, fremkommelighet, komfort, tilgjengelighet til deler/kompetanse og mulighet for tilpasninger for spesielle roller.”

 7. ”Hvilken vekt er lagt på gjenkjøpsavtaler, tilbakekjøpsklausuler eller tilsvarende ved anskaffelsen av Dingo 2 fremfor et annet kjøretøy?”

  Svar:
  Krav om gjenkjøpsavtale ved kjøp fra utenlandske leverandører for over 50 mill. kroner gjelder i utgangspunktet for alle anskaffelser av militært materiell, slik Stortinget har gitt sin tilslutning til. Innholdet i gjenkjøpsavtalene er normalt ikke en del av evalueringen ved valg av materiell, så lenge leverandøren er villig til å inngå en slik avtale. Leverandøren har her påtatt seg gjenkjøpsforpliktelsen, noe som vil komme industrien i Norge til gode.

  Forsvaret planlegger et større kjøretøysprosjekt som skal fremskaffe Forsvarets fremtidige plattform for pansrede hjulkjøretøy. Dette prosjektet følger et normalt anskaffelsesløp, og dagens planer tilsier at ny plattform innføres i 2015.

  Forsvaret ønsker å standardisere på færrest mulig forskjellige plattformer for å redusere driftskostnadene. Det er derfor forhandlet inn en klausul i kontrakten som gjør at leverandøren forplikter seg til å kjøpe tilbake kjøretøyene dersom Forsvaret ikke lenger har bruk for disse. Både gjenkjøpskravet og tilbakekjøpsklausulen er krav som ville ha blitt stilt overfor enhver leverandør i denne hurtiganskaffelsen. Ingen av kravene har vært avgjørende for valget av kjøretøy.

 8. ”Mener statsråden at erfaringene til andre nasjoner i Afghanistan så langt tyder på at Dingo 2 er et sikrere kjøretøy enn amerikanske MRAP-patruljekjøretøyet M-ATV?”

  Svar:
  Forsvaret opplyser at det kun er amerikanske styrker som benytter M-ATV. Forsvaret har forsøkt å få tilgang til kjøretøyets spesifikasjoner uten å lykkes. Så lenge det ikke har vært aktuelt for amerikanske myndigheter å selge eller leie ut dette kjøretøyet, vil de heller ikke gi ut gradert informasjon. Forsvaret er derfor ikke i stand til å dokumentere om M-ATV har bedre beskyttelse mot veibommer enn Dingo 2. Det er FLOs vurdering, basert på den kunnskapen de besitter om kjøretøyene, at de ikke har noe vesentlig forskjellig beskyttelsesnivå.

 9. ”Min forståelse fra statsrådens redegjørelser om denne saken er at også Forsvaret og departementet mener at M-ATV var et tryggere alternativ enn Dingo 2, men at dette ikke blir anskaffet grunnet manglende tilgjengelighet. Er dette en riktig forståelse?”

  Svar:
  Forsvarsdepartementet tar ikke stilling til materiellets egnethet ut fra tekniske vurderinger. Forsvaret opplyser at Sjef FOH fortrinnsvis ønsket det amerikanske M-ATV, da det var dette kjøretøyet brukerne i operasjonsområdet ønsket, og som ble demonstrert for ham i sommer. Ansvaret for å anbefale valg av kjøretøy er tillagt fagmyndigheten i FLO. Dingo 2 ble anbefalt først og fremst fordi dette var det beste kjøretøyet ut fra hva som var tilgjengelig for rask leveranse.

 10. ”Er statsråden kjent med at latviske styrker i Afghanistan har fått låne ni MRAP-kjøretøyer av amerikanerne, og har en lignende løsning blitt vurdert av Norge?”

  Svar:
  Forsvarets har via sin liason ved det amerikanske hovedkvarteret USCENTCOM fått bekreftet at M-ATV ikke vil være tilgjengelig for kjøp/leie før i 2012. Dette er også bekreftet av den amerikanske ambassade i Oslo.
  Da Forsvaret sendte en forespørsel til amerikanske myndigheter i denne saken så fikk Forsvaret tilbud om å låne/leie et antall MRAP-kjøretøy av typen MaxxPro. MaxxPro ble både av operativ brukere i Hæren og fagmyndighet i FLO vurdert til å innebære et betydelig avvik fra gjeldende operasjonskonsept. Alternativet ble derfor forkastet.

  Forsvaret har fått bekreftet fra amerikanske myndigheter at det er dette kjøretøyet latviske styrker har fått låne av amerikanerne, og ikke M-ATV. Dette sammenfaller med den informasjonen FOH har innhentet fra latviske styrker i operasjonsteateret.

 11. ”Hva anså Forsvaret som en kritisk tidsramme for anskaffelsen, og med bakgrunn i hvilke opplysninger anser man at M-ATV eller andre alternative kjøretøy ikke vil være tilgjengelig innen denne tidsrammen?”

  Svar:
  Sjef FOH satte økt beskyttelse og tid som viktigste faktorer, og ga oppdrag om å fremskaffe materiellet i 2010. Når det gjelder tidspunktet for når andre kjøretøyer har vært tilgjengelig, har FLO forholdt seg til svar fra de forskjellige leverandørene, samt til amerikanske myndigheter når det gjelder kjøretøy produsert i USA.

 12. ”I følge produsenten av M-ATV, Oshkosh, har de produsert 8000 slike kjøretøy for det amerikanske forsvaret i løpet av det siste året. Har statsråden tatt opp spørsmålet om tilgjengeligheten av M-ATV med sin amerikanske kollega? Hvis ikke, har dette spørsmålet blitt tatt opp på noe annet politisk eller diplomatisk nivå med amerikanerne?”

  Svar:
  Jeg har ikke selv tatt opp dette spørsmålet med representanter for den amerikanske regjering. Forsvaret opplyser at de har vært i kontakt med amerikanske myndigheter, inkludert den amerikanske ambassade i Oslo. De tilbakemeldinger de så langt har fått, er at kjøretøyet M-ATV kun selges gjennom Foreign Military Sales (FMS)-systemet, og at kjøretøyet ikke vil være tilgjengelig før i 2012. 

 13. ”Jeg ber om å få oversendt de faglige vurderingene, inkludert de dokumenter det er henvist til over, som er gjort av Dingo 2s egnethet for de oppdrag norske styrker skal løse i Afghanistan.”

  Svar:
  De dokumentene som etterspørres er gradert iht. sikkerhetsloven, da detaljerte opplysninger om kjøretøyets egenskaper, og hvilke krav Forsvaret har satt til disse, ikke må komme en potensiell motstander i hende. Tilsvarende er tilbud fra leverandører unntatt offentlighet iht. offhl. §13.1 jf. fvl. §13.2 om opplysninger underlagt taushetsplikt knyttet til bedriftshemmeligheter.

Anskaffelsen av disse kjøretøyene har vært gjennomført hurtig og med en stor arbeidsinnsats. Uten denne innsatsen ville Forsvaret ikke hatt kjøretøy med bedre beskyttelse i Afghanistan i dag.

Å gå til anskaffelse av Dingo 2 var en riktig beslutning på bakgrunn av den informasjonen Forsvaret hadde om de forskjellige alternativene. Anskaffelsen ble besluttet av sjef FOH på bakgrunn av anbefalinger fra FLO og operative brukere.

Med hilsen

Grete Faremo