Utenriksdepartementet

Atomkommisjonsmøtet i Murmansk

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:13 CEST

3. – 4. oktober ledet statsekretær Erik Lahnstein den norske delegasjonen under det årlige møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen. Møtet fant sted i Murmansk. Her redegjøres for de mest sentrale punkter som fremkom under møtet. Møtet ble etterfulgt av prosjektbesøk til Andrejevbukta.

Statssekretær Lahnstein fastslo at samarbeidet er preget av tillit og åpenhet – oppnåelse av konkrete resultater og realisering av målsettinger med lang tidshorisont.

Norges innsats fremover vil ha særlig fokus på utfordringene i Andrejevbukta, der store mengder brukt brensel er lagret og som skal transporteres ut og sikres. Dette er også et prioritert område på russisk side. Prosjektbesøket har vært svært nyttig og bekrefter at utfordringene er krevende både teknisk og kostnadsmessig.

Viktige tema ble gjennomgått – blant annet russiske planer vedrørende bygging av flytende kjernekraftverk og transport av kjernebrensel langs norskekysten.

Russland redegjorde for sine planer på disse områdene. Lahnstein understreket norsk behov for tidlig varsling av slike transporter for å kunne ha best mulig beredskap ved en eventuell ulykke. Russland forsikret at de følger de høyeste internasjonale standarder og lovverk ved transport av radioaktivt materiale.

Russland redegjorde for status og videre planer for flytende kjernekraftverk. Det ble bekreftet at den første prototypen, som er sjøsatt ved St. Petersburg i juni, skal slepes til Fjerne Østen når den fedigstilles, etter planen innen ca. to år. Kraftverket har ikke egen fremdrift og må taues i posisjon. Den har tilsvarende reaktor som i dagens russiske isbrytere. Transporten antas å gå langs norskekysten. Fra russisk side ble det opplyst at alle internasjonale sikkerhetsstandarder følges. Dersom kraftverket ferdigsstilles med brensel ombord vil dette være fersk brensel som er vesentlig mindre strålingsfarlig enn brukt brensel. Områder med manglende infrastruktur er utpekt som bruksområde. Det ble fra russisk side fremholdt at det ikke var aktuelt å stasjonere kraftverket i nærheten av Europa. Det er ingen konkrete planer for bygging av nye flytende kjernekraftverk. Russland opplyste at de vil avvente tekniske og økonomiske erfaringer fra bruken av kraftverket. Det var enighet om å holde tett kontakt og informasjonsutveksling fremover, i tillegg til eventuelle separate møter.

Det var enighet om å arbeide videre med planene for å gjennomføre felles tokt med Russland i Kara- og Barentshavet hvor det tidligere er dumpet radioaktivt avfall. Hensikten med overvåkning av havmiljøet er å vurdere status for forurensning av miljøet og inspisere tilstanden til objektene med tanke på eventuelle tiltak. Russisk side ønsket velkommen Norges initiativ om  å avholde en internasjonal workshop om dette i februar 2011.

Russland bekreftet tidligere informasjon om de fire nåværende reaktorene på Kolahalvøya, hvor de har planer om å skifte ut de to eldste reaktorene i 2018/19. De to andre vil bli gitt en oppgradering og levetiden vil bli forlenget.

Enighet om at den gjennomførte paralellrevisjonen der det ikke er påvist misligheter i samarbeidet skal nå følges opp med prosjektrevisjon. Begge sider vektla at revisjonssamarbeidet har tilført en ny dimensjon til samarbeidet.
Lahnstein understreket at atomkommisjonsarbeidet er et avgjørende bidrag for å skape trygge miljømessige rammevilkår for langsiktig utvikling av ressursene i nordområdene og pekte på at samarbeidet gir økte muligheter og bidrar til å møte utfordringer som ligger i de store havområdene i nord.