Justis- og politidepartementet

Barnehus på plass i Stavanger

Nyhet   •   nov 03, 2010 09:06 CET

Fra åpningen av barnehuset i Stavanger.

Regjeringen har i løpet av tre år etablert barnehus over hele landet. Justisminister Knut Storberget åpner nå landets syvende barnehus i Stavanger.

– Vi sa i Soria Moria at vi ville vurdere å opprette barnehus. Nå har vi etablert et godt tilbud til barn i alle helseregioner, med barnehus i Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Bergen, Hamar, Oslo  – og nå også i Stavanger. Jeg er glad for at barn utsatt for vold og overgrep får hjelpen de trenger på et og samme sted. Samtidig bidrar barnehusene til at mer vold avdekkes og kan stoppes, sier justisminister Knut Storberget.

For å bedre hjelpetilbudet til barn som lever med vold i familien, har regjeringen etablert barnehus over hele landet. Tanken bak barnehusene er at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres hjelp, omsorg og behandling samlokalisert på ett sted. Et tverrfaglig personale gjør at barn slipper å bli fraktet rundt fra den ene instansen til den andre for å fortelle sin historie om og om igjen. Barnehusene har tatt i bruk nye metoder for avhør og medisinsk undersøkelse som er mindre belastende for barna.

– Ingenting er viktigere for meg enn å hindre at barn blir utsatt for vold og overgrep, sier justisministeren. Regjeringen har sørget for å senke terskelen for å avverge straffbare forhold. Det betyr at alle har en plikt til å kontakte politiet hvis man får kjennskap til at noen mest sannsynlig kommer til å begå alvorlige, straffbare handlinger. Avvergingplikten er blitt utvidet til å gjelde alle seksuelle handlinger med barn, all vold i nære relasjoner og misbruk av overmaktsforhold.

Regjeringen har også sørget for å øke straffenivået for vold i nære relasjoner. Den øvre strafferammen for mishandling i nære relasjoner er økt fra tre til seks år, og for grov mishandling fra seks til 15. Dersom overgrepet er begått mot et barn, skal det tillegges skjerpende vekt i straffeutmålingen. I tillegg har regjeringen fått på plass flere tiltak for barn, som rett til bistandsadvokat før anmeldelse inngis, en egen alarmtelefon for barn og rett til voldsoffererstatning.

Etablering av barnehus er ett av femti tiltak i "Vendepunkt", regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.