Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bedre beskyttelse for barnevernsbarn

Nyhet   •   nov 29, 2010 09:11 CET

Regjeringen foreslår krav til mer omfattende politiattester i barnevernet.

- Vi må stille krav til personer som ønsker å ta vare på barn for å unngå at barn utsettes for overgrep. En politiattest for alle som skal jobbe med mindreårige i barnevernet gir barnet enda bedre beskyttelse, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Departementet foreslår endringer i barnevernlovens regler om krav til politiattester. Endringene innebærer at personer som skal ha oppgaver overfor mindreårige skal legge frem barneomsorgsattest. Barneomsorgsattester er mer omfattende enn politiattestene som i dag kreves i barnevernet.

Personer som har anmerkninger knyttet til seksualforbrytelser mot barn, knyttet til seksualforbrytelser mot voksne, narkotikaforbrytelser, drap og grov volds- og ranskriminalitet, skal ikke jobbe med oppgaver overfor mindreårige i barnevernet.

Forslagene har vært sendt på bred høring. Samtlige instanser ga støtte til å innføre barneomsorgsattester i barnevernet.

Departementet foreslår at fosterforeldre og foreldre i avlastningshjem skal legge frem en uttømmende politiattest som viser alle strafferettslige reaksjoner.


Link til Prop. 40 L (2010-2011) Endringer i barnevernloven