Landbruks- og matdepartementet

Bedre effekt av miljøvirkemidler

Nyhet   •   feb 17, 2011 10:50 CET

Ved å gå gjennom miljøstatus og miljøutvikling i landbruket, har Statens landbruksforvaltning (SLF) sett nærmere på effekten av virkemidler rettet mot miljø. Det brukes betydelige midler på kulturlandskap og vannforbedringstiltak, mens innsatsen er forholdsvis lav når det gjelder biologisk mangfold.

Miljøvirkemidlene i landbruket utgjør per i dag i overkant av 40 prosent av budsjettoverføringene til jordbruksforetakene over jordbruksoppgjøret. Regionalt miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) utgjør de viktigste målrettede ordningene. Prioriteringene varierer mellom fylkene og kommunene, avhengig av hva som vurderes å være de viktigste miljøutfordringene.

Bedre synliggjøring av miljøeffekt
Rapporten er et ledd i arbeidet med å synliggjøre effekt og målrettingen av virkemidlene som brukes til miljøformål. Selv om det er komplisert å finne gode mål for tilstanden og effektene av de ulike miljøtiltakene som settes inn, er det likevel et siktemål å videreutvikle og forbedre dette, med bruk av flere datakilder og bredere vurderinger i kommende miljørapporter.SLF utgir en ny rapport om miljøvirkemidlene i landbruket, der det er gjort en helhetlig sammenstilling av innsatsen og en vurdering av hvordan virkemidlene er innrettet. Rapporten beskriver tiltak for å ivareta jord, vann, skog, biomangfold, kulturminner og kulturlandskap. Foto: Dag Røttereng, Samfoto