Olje- og energidepartementet

Bedre prosesser på norsk sokkel

Nyhet   •   feb 15, 2010 15:53 CET

Regjeringen er opptatt av å få frem gode utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Disse skal ivareta miljøhensyn og gi gode regionale ringvirkninger. For å rettlede selskapene i arbeidet med utbyggingsplaner har Olje- og energidepartementet (OED) i samarbeid med Arbeidsdepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet (OD) oppdatert veileder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD/PAD-veileder). En plan for utbygging og drift (PUD) beskriver utbyggingen av en petroleumsforekomst, mens plan for anlegg og drift (PAD) er en tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og utnyttelse av petroleum.

- Jeg vil ha flere prosjekter på norsk sokkel. Utbyggingsprosjektene skal ha gode løsninger for ringvirkninger og miljø. Prosjektene skal bidra til god ressursforvaltning og HMS skal ivaretas. Mange nye selskaper har etablert seg på norsk sokkel de siste årene, noe som øker behovet for veiledning i regelverk og myndighetspraksis knyttet til utbygging, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan en PUD eller PAD kan utarbeides for å oppfylle myndighetenes krav, forklare saksbehandlingsprosesser og bidra til effektiv samhandling mellom rettighetshaver og myndigheter, bl.a. ved at myndighetene kommer tidlig i inngrep.

Norsk sokkel er inne i en moden fase hvor funnene som bygges ut er mindre i størrelse enn tidligere. Dette gir et behov for en mer fleksibel myndighetsbehandling hvor dokumentasjonen som legges frem i forbindelse med PUD/PAD-prosessen er tilpasset størrelsen og kompleksiteten av utbyggingen. Samtidig vil det også kunne komme store utbygginger med betydelige ringvirkninger på land. Dette er også adressert i veilederen.

Veilederen er oppdatert med hensyn til regelverksendringer siden forrige utgave og har innarbeidet eksisterende praksis for myndighetsinvolvering i tidlig fase.

Veilederen (i pdf format) er publisert på OEDs hjemmesider og ODs hjemmesider www.npd.no, og erstatter veilederen av juni 2000.