Landbruks- og matdepartementet

Bioenergi: Brekk møtte biogass-aktører

Nyhet   •   des 08, 2009 13:46 CET

Bioenergi: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk møtte i dag representanter fra Ørland som har planer om å etablere et biogassanlegg basert på husdyrgjødsel fra gårdsbruk i nærområdet. I tilknytning til dette er det også planer om å etablere et kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg.

Bak satsingen står blant annet Biogass Fosen SA som er et andelslag eid av 58 bønder. Dette er tiltenkt å stå for utvikling og drift av infrastruktur for logistikk av gjødsel og biorest. Andelslaget samarbeider med AgroEnergi AS som etter planen skal bygge og drifte anlegget. Andre bidragsytere er blant annet Fosen Næringshage, Ørland kommune og FosenKraft AS.

Fornybar energi
Aktørene mener at Ørland har særlige fortrinn for etablering av et større sentralisert biogassanlegg, og at dette vil være et viktig klimatiltak, i tillegg til produksjon av fornybar energi fra landbruket. De inviterte Landbruks- og matdepartementet til samarbeid for å etablere dette som et nasjonalt pilotanlegg for denne type biogassanlegg.

Samarbeid om helhetlige løsninger
- Dette er en meget interessant satsing som passer godt sammen med ambisjonene og tiltakene som fremgår av St.meld nr. 39 om landbruk og klima, sier landbruks- og matminister Lars Pederr Brekk.

Han viser til at Regjeringen mener det bør være et mål at 30 prosent av husdyrgjødsla går til biogassproduksjon innen 2020. I den forbindelse gav Brekk uttrykk for at regjeringen vil utarbeide en helhetlig virkemiddelpakke for utvikling av biogass.  Det vil inkludere gode helhetsløsninger for håndtering av organisk avfall og husdyrgjødsel, i et organisert samarbeid mellom jordbruk, industri og kommunal sektor.

På møtet ble det også vist til at Landbruks- og matdepartementet har gitt føring til Norges forskningsråd føring om å trappe opp støtten til forskning på biogassområdet allerede i 2010.


Bioenergi: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk møtte i dag representanter fra Ørland som har planer om å etablere et biogassanlegg basert på husdyrgjødsel fra gårdsbruk i nærområdet. Fra venstre: Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS, Ketil Kvam og Svein Lilleengen begge fra Biogass Fosen SA/Agro Energi AS, og Geir Svendsen, Agro Energi AS/FosenKraft AS. Foto: LMD.