Bygdefolk for Rovdyr

Bygdefolk for rovdyrs brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft om skytingen av 2 genetisk verdifulle ulver!

Nyhet   •   jul 04, 2014 21:06 CEST

BFR Bygdefolk For Rovdyr

Vikabakken 4 2420 Trysil

e-mail: post@bfrnorge.com

www.bfrnorge.com


TIL:

Klima- og miljødepartementet

Att: Klima- og miljøministeren

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

postmottak@kld.dep.no 

 

Miljødirektoratet

Postboks 5672, Sluppen,

7485 Trondheim

post@miljodir.no                                                                       Elverum, 30.6.2014Bygdefolk for rovdyr klager på skyting av to genetisk verdifulle ulver

Myndighetene i Norge er ansvarlige for at 2 genetisk meget verdifulle ulver er skutt!

Både den 1 år gamle ulvetispa som ble skutt i Vågå i Oppland 15. mai i år, og den 1 år gamle hannulven som ble skutt i Sykkylven i Møre- og Romsdal 5. juni i år, kommer fra det genetisk viktige Tiveden-reviret i Sverige.

Tre av de verdifulle valpene fra Tiveden-reviret er nå skutt (en ettårig hannulv skutt i Jämtlands län i Sverige i mai i år).

Disse valpene er avkom av et finskrussisk ulvepar som vinteren 2012/2013 etablerte seg i Norrbotten län i Nord-Sverige, inntil grensen til Finland. DNA-analyser viste at begge foreldreulvene er finskrussiske immigranter, og svenske myndigheter besluttet å flytte ulveparet sørover og nærmere hovedutbredelsen av ulvebestanden i Sør-Skandinavia, for å tilføre den genetisk innavlete ulvebestanden i Skandinavia nytt friskt blod. Ulveparet etablerte seg nær Tiveden nasjonalpark.

” – Parets avkom er helt ubeslektet med skandinaviske ulver fra andre kull, og alle Tivedenulver som overlever og får valper vil derfor ha en betydelig innavlsreduserende effekt, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.”

I 2013 ble 14 svenske innvandrete ulver /streifulver skutt i Norge. Å skyte ut all streifulv som kommer inn til landet vårt begrenser sterkt utvekslingen med bestander fra lenger nord og øst.

Det er også slik at hvis det skulle dreie seg om det forskerne kaller særledes verdifulle individer ønskerBygdefolk for rovdyr å vise til rovviltforlikets 2.2.21 : Ved beslutning om uttak av et dyr skal det vurderes om det er mulig med flytting dersom individet er særlig verdifullt. Vi regner med at forvaltningen ved eventuelt uttak av ulv, først undersøker hvert individs genetiske verdi.

DN, Direktoratet for Naturforvaltning, og Naturvårdsverket i Sverige inngikk også 1. april 2012 en avtale med felles retningslinjer angående føre-var-hensyn i ulveforvaltningen, fordi man bør fastslå genetisk status for ulver som vurderes skutt. Retningslinjene innebærer blant annet at Fylkesmennene må tillegge slik genetisk status vekt ved vurdering av fellingstillatelser på ulv.

(http://www.dirnat.no/multimedia/52335/Felles-retningslinjer-for-forvaltning-av-genetisk-verdifulle-individer-i-den-skandinaviske-ulvepopulasjonen-1-april-2012.pdf&contentdisposition=attachment) (http://www.rovviltportalen.no/multimedia/52335/Felles-retningslinjer-for-forvaltning-av-genetisk-verdifulle-individer-i-den-skandinaviske-ulvepopulasjonen-1-april-2012.pdf&contentdisposition=attachment)

De ulver som er definert som genetisk verdifulle skal så langt mulig unntas fra skadefelling/skyddsjakt og lisensfelling/licensjakt. 

I de tilfeller genetisk verdifulle individer registreres i Norge men der kriteriene for felling er tilstede, skal svenske myndigheter kontaktes for å vurdere muligheten for å flytte individet til Sverige som et alternativ til felling.

Dette skjer ikke i dag etter at myndighetene tillater at ulv skytes nesten umiddelbart etter observasjon i et område. Hvorfor følges ikke avtalen som er gjort med Sverige?

Vi minner også om at alle midler skal utprøves FØR en går til felling i henhold til at Norge har undertegnet Bernkonvensjonen.

Den genetiske verdien av hvert enkelt streifdyr som kommer inn til landet vårt fra naboland er potensielt meget høy. Disse streifulvene, som hovedsakelig har utvandret fra svenske revir (Av de 14 registrerte døde ulvene i Norge i 2013 viser DNA-analyser at 11 kom fra helsvenske revir, og 3 fra grenserevir) er alle genetisk viktige.

I fjor fødte alfatispen i Slettås en valp etter å ha parret seg med sin egen sønn, så dårlig er tilgangen på nytt blod/ genetisk tilførsel av friskt blod til vår lille bestand.

Kjente forskere stiller nå spørsmålet om bevaringen av rovdyr i Skandinavia kun handler om å unngå å utrydde helt den lille ulvestammen som er igjen, eller om bevaring også bør innebære og opprettholde genetiske aspekter ved ulvepopulasjonens helse.  Flere kjente forskere (Rapport: What the Inbred Scandinavian Wolf Population Tells Us about the Nature of Conservation (2013) v/Jannikke Räikkönen (Swedish Museum of Natural History, Department of Contaminant Research, Stockholm), John A. Vucetich, Leah M. Vucetich og Rolf O. Peterson (School of Forest Resources and Environmental Science, Michigan Technological University, Houghton, Michigan),  Michael P. Nelson (Department of Forest Ecosystems and Society, Oregon State University, Corvallis, Oregon) har i en årerekke undersøkt forekomsten av misdannelser i den Skandinaviske ulvestammen.

Forskerne fant at misdannelser har økt fra 13% til 40% i en 32-års periode, mellom årene 1978-2012 og flere av misdannelsene skyldes innavl eller genetisk degenerering.  Forskjellig type skjelettdefekter på ryggvirvler, alvorlige bittfeil og hjerte- og testikkelfeil er blant skader som er påvist. Forskerne fortsetter med undersøkelsen av ulveskjeletter etter som de mener utviklingen er svært bekymringsfull.

Genetiske analyser beviser at ulven i Norge og Sverige er sterkt preget av innavl.

BFR vil også påstå at den måten ulvebestanden vår forvaltes på i Norge i dag grenser til statlig dyremishandling. Friske fredete utrydningstruete dyr skytes for fote i føre-var-hensyn. Her må forebyggende tiltak som innebærer annet enn utskyting av friske dyr komme på banen. I tillegg utsettes den lille norske bestanden (ulv som har tilhold kun på norsk side av grensen) for genetiske misdannelser, en tilstand som nå påføres dyrene ved at tilgangen på nye individer stoppes av myndighetene.

Bygdefolk for rovdyr har i alle tidligere klager på felling av ulv til Miljødirektoratet, Fylkesmenn, Rovviltnemnder og Klima- og miljøminister, advart mot at genetisk viktige ulver kan bli skutt når det ikke blir foretatt DNA-analyser på forhånd. NINA (Norsk Institutt for Naturforvaltning) har tidligere i lignende saker opplyst at de kun behøver 24 timer på å analysere prøver fra hår, spytt og ekskrementer eller annet etterlatt av ulven, for å identifisere ulven og vurdere dens genetiske verdi.

Bygdefolk for rovdyr har også flere ganger i våre tidligere klager oppfordret myndighetene til å basere fellingstillatelser og rovviltforvaltningen på kunnskap fra forskning, og ikke kun ta hensyn til beitenæringen. Det viser seg nå at den potensielle genetiske verdien til streifulv som skytes ikke tas hensyn til.

I tidligere fellingsvedtak som BFR har sendt klager på, het det vanligvis at: Forvaltningen skal likevel ta særlig hensyn til at individer som vandrer inn i området fra nord eller øst kan representere en særskilt verdi for den ynglende populasjonen i region x og i hele Sør-Skandinavia.”

Med begrunnelse i hvilken lovhjemmel hensyntas ikke dette fra myndighetenes side mer??

BFR viser til uttalelser fra forskere ved Rovdata i juni i år:

”– Etter at to nye hannulver vandret inn i 2008 og etablerte seg og produserte valper flere år på rad er innavlsnivået nå på vei ned, men det er fortsatt langt fram til en genetisk sunn bestand, sier seniorforsker Øystein Flagstad, som er genetiker i Rovdata.”

” – For ulvebestanden hadde det vært gunstig om denne ulven hadde fått lov til å leve. Ulven i Skandinavia har sterk innavl. Denne ulven var egentlig friskt blod, seier seniorforsker Øystein Flagstad i Rovdata.”

Det er så langt i år (2014) er avgang på hele 13 ulver hittil, av en bestand på ca 32-37 dyr i landet vårt. Det er dette som betegnes som den norske bestanden, ca 32-37 dyr med opphold kun på norsk jord. Kilde: Rovdata.

Vår marginale ulvebestand som er genetisk svekket må tilføres nytt blod. Vedtak etter vedtak gjøres som desimerer den marginale ulvebestanden ytterligere. All ulv som befinner seg utenfor ulvesonen skytes nå vekk i et raskt tempo. Dette er ikke kunnskapsbasert forvalting av en truet og fredet dyreart, som er oppført på den Norske Rødlisten av 2010 som sterkt truet! Akkurat nå virker det som om landet vårt skal renskes for rovdyr og spesielt ulv.

Kunnskap og forskning bør settes i høysetet i forvaltingen av rovdyra våre, det motsatte har alvorlige konsekvenser for ulvestammen, økosystemet og naturen vår.  Ulven har, som toppredator, har også en viktig rolle i økosystemet. Bygdefolk for rovdyr stiller spørsmål ved forvaltningen/myndighetenes prioriteringer, og håper at vedtak i fremtiden også vil ta større hensyn til tilstanden til ulvebestanden vår, og ikke kun prioriterer beitedyr på bekostning av de få ulvene vi har.  

Rovviltforliket som Stortinget vedtok har en todelt målsetting og skal ivareta både levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovviltOG SIKRE OVERLEVELSE til alle de store rovviltartene i norsk natur. Ettersom Norge har denne todelte målsettingen, må man akseptere visse tap av beitedyr til rovdyr,også utenfor yngleområdene.  Å skyte ut alle ulvene som er sporet i området flere måneder før beitesesongen starter kan umulig kalles kunnskapsbasert forvaltning.  Den eksisterende bestandssituasjonen til ulv i landet tillater ikke et så stort uttak.

”Og sikre overlevelse” betyr vel ikke at en utrydningstruet art skal skytes ned for fote utenfor den lille ulvesonen (utgjør ca 5% av Norges landarealer), eller at ”Og sikre overlevelse” skal bestå av ca 20-30 genetisk svekkete dyr?

Bygdefolk for rovdyr ber Klima- og miljøministeren om å stoppe den hurtige utskytingen av ulv, før flere genetisk verdifulle individer skytes.  

Med vennlig hilsen

Lars-Erik Lie                                              Ingunn Lund-Vang

Leder                                                        Informasjonsansvarlig

BYGDEFOLK FOR ROVDYR

www.bfrnorge.no

https://www.facebook.com/bfrnorge?ref_type=bookmark