Landbruks- og matdepartementet

Den internasjonale plantetraktaten 10 år

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:19 CET

Mange 100 000 frø utveksles årlig under plantetraktaten, og fordelingen av godene gjennom traktatens Benefit Sharing fond er i gang.

Fond for rettferdig fordeling
Plantetraktatens fond for rettferdig fordeling av de fordeler som den frie tilgangen til frø skaper, gir i dag støtte til bønder og andre som tar vare på biologisk mangfold i utviklingslandene. Et viktig formål med dette er å styrke disse samfunnenes kompetanse til selv å kunne gjøre seg nytte av det verdifulle plantemangfoldet. Men fondet mangler penger og kan ikke støtte mange av de gode prosjektene som er rettet mot bevaring av det plantegenetiske mangfoldet.

I Kerala i India får en gruppe kvinner støtte gjennom plantetraktatens benefit- sharing fond for å videreføre arbeidet med å bevare og opprettholde bruken av det enorme genetiske mangfoldet innen kassava. Dette er en måte plantetraktaten kan bidra til bærekraftig landbruk og økt matsikkerhet i verden.

Den gamle cassavasorten "Ambakkadan"er igjen tatt i bruk og oppformert av en gruppe kvinner i Kerala i India, som får støtte gjennom Plantetraktaten. Denne kassavaplanten er kjent for høy produktivitet og tørkeresistens, og vil være en nyttig plante i mange områder som rammes av klimaendringer. (Foto: K. Stebin)

Bønders rettigheter
Bønders rettigheter utgjør en hjørnestein i plantetraktaten fordi det tradisjonelt er bøndene som tar vare på og utvikler sortsmangfoldet i åkrene. Gjennom generasjoner har bøndene lagt grunnlaget for de plantegenetiske ressursene for mat og landbruk vi alle har gleden av i dag. For å sikre dette mangfoldet er det en utbredt oppfatning at bøndene fortsatt må kunne bruke, bytte, utvikle og omsette såfrøene sine.

Denne måneden er det 10 år siden FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk etter 7 års forhandlinger vedtok Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (plantetraktaten). Plantetraktaten er en internasjonal milepæl som sikrer den genetiske verktøykassen som trenges for å utvikle nye matplanter som er resistente mot nye skadegjørere og tilpasset nye klimatiske forhold.

Svalbard Globale frøhvelv
Svalbard Globale frøhvelv bygger sine prinsipper på plantetraktaten og støtter opp om dennes formål. Det viktigste prinsippet som plantetraktaten innfører er at alle skal ha lik tilgang på like vilkår til det genmaterialet som vil inngå i framtidens matplanter.

Formålet med Plantetraktaten er nettopp å bidra til at sortsmangfoldet innen matplantene våre skal bevares og brukes på en bærekraftig måte. Det er videre et grunnleggende poeng med traktaten at godene som oppstår ved bruken av disse ressursene skal fordeles rettferdig det vil si mellom de som får utnytte genressursene og de som har bevart mangfoldet gjennom århundrer.

Les mer på disse lenkene: