Huseiernes Landsforbund

Deponi for farlig avfall kan ramme husholdninger i Brevik

Nyhet   •   mai 30, 2016 11:17 CEST

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterte alle interesserte til å komme med innspill til utredningen om nytt deponi for farlig avfall, på høringsmøte 30. mai. Huseiernes Landsforbund har markert seg som motstander av et deponi i Brevik, og møtte på høringen med distriktslederen fra Telemark, generalsekretær og utredningssjef.


Les Huseiernes Landsforbund sin uttalelse til departementet:

I Miljødirektoratets innstilling av 2.5.2 016 til Klima- og miljødepartementet anbefaler direktoratet at nytt deponi for uorganisk farlig avfall skal etableres i Dalen gruver i Brevik. Huseiernes Landsforbund mener Brevik er uegnet som alternativ med henvisning til risikoen for storulykker som blant annet boligeiere i Brevik og omegn vil eksponeres for dersom anbefalingen tas til følge.

På grunn av den risiko slik virksomhet representerer, hører deponi for uorganisk farlig avfall under storulykkeforskriften. I forskriftens § i heter det at formålet er å «forebygge storulykker derfarlige kjemikalier inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte.»

I forbindelse med at nytt storulykkedirektiv (Seveso Ill-direktivet) ble vedtatt 4.7.20 12 som skal implementeres i storulykkeforskriften, har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) uttalt seg slik i sitt høringssvar datert 1.4.20 14 som informasjon:

I kommunene er det mange eksempler på at det ikke er tatt hensyn til den risiko som storulykke virksomheter representerer. Konkret har dette gitt seg utslag i at det ikke er opprettholdt tilfredsstillende avstand mellom storulykkevirksomheter og annen bebyggelse. Ved en eventuell storulykke i disse virksomhetene, vil derfor skadeomfanget kunne bli større. På sikt kan en slik nærhet også medføre betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Til tross for at DSB i ovennevnte høringssvar har pekt på viktigheten av at storulykkevirksomheter bør etableres i tilstrekkelig avstand til annen bebyggelse, anbefaler Miljødirektoratet at deponiet legges til Brevik hvor de nærmeste boligområdene ligger kun titalls meter fra anleggsområdet og det innen i kilometer bor nærmere 2 500 mennesker. I sin anbefaling har Miljødirektoratet vektiagt storulykkeforskriften eller de hitsatte uttalelsene fra DSB.

Ved å anbefale at deponiet legges til Brevik, mener Huseiernes Landsforbund at Miljødirektoratet ikke har hensyntatt risikoaspektet som en slik type virksomhet representerer i tilstrekkelig grad. Et deponi for uorganisk farlig avfall, som er planlagt til å bli et av Europas største og som blant annet skal ta imot og behandle risikoavfall som svovelsyre, flygeaske mv. ikke kan legges til Brevik. Som nevnt bor det i Brevik og omegn svært mange mennesker som kan bli direkte rammet av en storulykke ved en slik virksomhet. I den anledning bemerkes og at et slikt deponi vil, uansett hvilke krav som stilles til virksomheten og hvilke sikringstiltak som gjennomføres, representere en stadig risiko for storulykker som kan få dramatiske konsekvenser.

Etter hva Huseiernes Landsforbund har fått opplyst, er det i andre stater betydelig lengre avstand mellom deponier for uorganisk farlig avfall og annen bebyggelse på grunn av risikoen slik virksomhet representerer. Slik bør det også være i Norge.

Et deponi for uorganisk farlig avfall som representerer en stadig risiko for storulykker, hører ikke hjemme i etablerte boligområder hvor det også er skoler, barnehager mv.

Vi ber etter dette om at Miljødirektoratets anbefaling ikke tas til følge. Vi mener at det bør foretas en konsekvensanalyse av flere alternative plasseringer. Vi antar at DSB er det mest kompetente fagmiljøet i Norge til å utrede konsekvensen med flere alternativer.

For øvrig er vi kjent med at Bellona, som er den eneste miljøorganisasjonen i Norge som støtter Brevik-alternativet, i en årrekke har vært på lønningslisten til NOAH og mener den bør betraktes som inhabil i saken.

Vi konstaterte under høringsmøtet at det var flere andre aktuelle lokasjoner som argumenterte sterkt for å få det fremtidige deponiet.