Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Ny forskrift om hold av pelsdyr

Nyhet   •   feb 25, 2010 09:00 CET

Dyrevelferd: Mattilsynet har lagt ut til høring utkast til ny forskift om hold av pelsdyr. Forskriftsutkastet er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet som en oppfølging av Stortingsmelding 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd.  Høringsfristen er 22. mai 2010.

Rapporten ”Risikovurdering vedrørende velferd hos dyr holdt for pelsproduksjon” av juni 2008 fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet er det viktigste grunnlaget for de foreslåtte velferdsforbedrende bestemmelsene.

Tekniske og driftsmessige krav
De viktigste tekniske dyrevelferdsforbedrende tiltak er krav om fleksible oppstallingssystemer, frostfritt og automatisk drikkevannsanlegg, utvidet minsteareal til rev, skjerpede krav til beriking av miljøet, liggehylle til mink og helårig skjul til rev. De viktigste driftsmessige tiltak er krav om kompetanse, mulighet til ønsket sosial kontakt mellom dyr, at det bare skal brukes tillitsfulle og ikke aggressive dyr i avlen, at handtering fortrinnsvis skal foregå for hånd, og at opphold i fôring for slanking av avlsdyr ikke er tillatt. Det foreslås også strengere krav om tilsyn og stell og om behandling av syke og skadde dyr.

Dyrevelferd: Mattilsynet har lagt ut til høring utkast til ny forskift om hold av pelsdyr.