Justis- og politidepartementet

Endeleg versjon av rettleiar til offentleglova

Nyhet   •   jan 11, 2010 22:06 CET

Den nye offentleglova tok til å gjelde 1. januar 2009. Det mest sentrale føremålet med den nye lova er å styrkje retten til innsyn i saksdokument i forvaltninga. Justisdepartementet har no utarbeidd endeleg versjon av ein ny rettleiar til lova. Denne erstattar den førebelse versjonen som er publisert tidlegare.

Hovuddelen av rettleiaren omhandlar unntaksføresegnene i lova, då desse utgjer det området som har skapt dei fleste problema i praksis, og truleg vil gjere det også i framtida. Rettleiaren omhandlar òg reglane i offentlegforskrifta.

Frå 1. januar 2009 har offentleglova gjeldt for alle dokument hos alle organ som er omfatta av lova, dersom det ikkje unntaksvis er gitt særlege reglar som fastset andre løysingar. Det vil seie at hovudregelen er at innsyn i alle dokument skal vurderast ut frå reglane i den nye lova, utan omsyn til kor gamalt dokumentet er.

Last ned rettleiaren i pdf-format her.