Mattilsynet gammel

Endring i reglene for import av visse fugler fra tredjestater

Nyhet   •   des 11, 2009 17:15 CET

Mattilsynet fastsatte den 10. desember 2009 forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringsforskriften gjelder oppdatering av listen over karanteneanlegg og – sentra i EØS som er godkjent for mottak av fugler fra tredjestater.

Endringsforskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 1118/2009 i norsk rett. Forordningen endrer listen i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007 over karanteneanlegg og -sentra i EØS som er godkjent for mottak av fugler fra tredjestater. Endringen er at ett anlegg i Østerrike er fjernet fra listen.

Norske importører kan importere fugler fra tredjestater via godkjente karanteneanlegg eller -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente anlegg/sentra påvirker således omfanget av karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av. Det er nå ca. 100 anlegg/sentra igjen på listen. Utover dette medfører ikke forskriften konsekvenser for noen her i landet.

Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1118/2009 i norsk rett er en forpliktelse etter EØS-avtalen.

Endringsforskriften er fastsatt uten høring jf. matloven § 23 tredje ledd og trer i kraft 11. desember d.å. Endringsforskriften er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Lenke til endringsforskriften og Forskrift om handel med levende dyr finner du i høyre spalte på siden.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Publikumshenvendelser rettes til det lokale Mattilsynet, tlf. 06040.

Kontaktperson ved Mattilsynets hovedkontor
Seniorrådgiver Vibeke Bolme, tlf. 51 68 43 42