Fiskeri- og kystdepartementet

Endringer i bifangstordningen for kystflåten

Nyhet   •   nov 05, 2010 16:31 CET

- Bifangstordningen endres ved at tillatt innblanding av torsk økes fra 30 til 49 prosent for fartøy som leverer hele fangsten fersk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Bifangstordningen er i dag gjeldende for alle konvensjonelle kystfartøy i både åpen og lukket gruppe, enten de fryser fangsten eller leverer ferskt.

Bifangstordningen for økte leveringer av både sei, hyse og torsk er et av tiltakene i regjeringens ferskfiskstrategi, og har som siktemål å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten for å opprettholde aktivitet i fiskeindustrien langs kysten. - Det vil si ferske leveranser som bearbeides på land – ikke økte landinger av fryst råstoff, sier Berg-Hansen.

For å sikre best utnyttelse av tilgjengelig råstoff økes nå bifangstadgangen fra 30 prosent til 49 prosent, men kun gjeldende for fartøy som leverer all fangst ferskt. For de som fryser fangsten opprettholdes tillatt innblanding på 30 prosent ut året. – Jeg vil imidlertid allerede nå varsle at fra 2011 vil bifangstordningen slik vi kjenner den i dag ikke gjelde for fartøy som leverer fangsten fryst, men vil bli forbeholdt ferskleveranser, sier fiskeri- og kystministeren.

- Jeg legger stor vekt på at fisket skal reguleres og gjennomføres på en måte som sikrer at vi holder den totale fangsten innenfor de kvotene vi har avtalt gjennom kvoteavtalen med Russland. Dette innebærer fiske innenfor fastsatte gruppekvoter med tillegg for avsetningen til bifangstordningen. På bakgrunn av kystflåtens overfiske tidligere i vinter vil ubenyttet tredjelandskvote ikke bli fordelt i henhold til etablerte fordelingsnøkler mellom gruppene, men i sin helhet gå til dekking av kystflåtens tidligere overfiske. Fisket på bifangstordningen vil bli stoppet når avsetningen er beregnet oppfisket, avslutter Berg-Hansen.

Kontakt:
Pressevakt 22 24 66 99
seniorrådgiver Geir Martin Lerbukt, 22 24 61 93

Fakta om bifangstordningen

Bifangstordningen for å oppnå økt fangst av sei og hyse er et av tiltakene i Regjeringens ferskfiskstrategi, og har som siktemål å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten.

For 2010 var det opprinnelig satt av 6500 tonn, men ordningen er styrket med 3000 tonn ved overføring av kvantum tiltenkt oppfølgingen av Kystfiskeutvalget for finnmark. Totalt kvantum er 9500 tonn i 2010.

Fartøy som har fisket opp sin torskekvote nord for 62°N kan ikke ha mer enn 30 prosent torsk som bifangst etter 26. april. Fartøy som leverer all fangst fersk kan ikke ha mer enn og 49 prosent torsk som bifangst etter 5. november.

I de tilfellene hvor torskeandelen av fangstsammensetningen er over 49 prosent, vil overskytende del av fangstverdien bli inndratt. Bifangsten avregnes per uke.

I de tilfellene hvor andelen av torsk utgjør mer enn 49 prosent av fangsten, skal sluttseddelens rubrikk for ulovlig fangst benyttes på dette kvantumet. Fartøy som imidlertid har «spart» på sin torskekvote vil få fangsten avregnet mot sin kvote på ordinær måte.

Når bifangstavsetningen er beregnet oppfisket, vil adgangen til bifangst utover fartøykvoten bli stoppet.