Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Endringer i energiloven fra 1. januar

Nyhet   •   jan 13, 2010 09:23 CET

Energiloven gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen i Norge. Fra 1.januar 2010 trådte flere endringer i energiloven i kraft. De nødvendige endringer i forskrifter vil bli sendt på høring i løpet av kort tid.

Energiloven inneholder et samlet regelverk som tidligere var spredt på et stort antall lover. Loven trådte i kraft 1. januar 1991, og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon og omsetning av kraft. 

Loven omhandler blant annet anleggs-, område- og omsetningskonsesjon og konsesjon for fjernvarmeanlegg. Videre gir loven regler om saksbehandling, beredskap, sanksjoner m.m.


De viktigste endringene som trådte i kraft 1.januar 2010 er:

• Det er innført konsesjonsplikt for å eie elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg. Endring i §§ 3-1, 3-2 og 5-1.

• Det er nå konsesjonsplikt også for lavspente elektriske anlegg. Det åpnes imidlertid for at visse lavspente elektriske anlegg kan unntas fra konsesjonsplikt. Endring i §§ 3-1 og 3-2. Den nærmere reguleringen av konsesjonspliktgrensen vil følges opp med endringer i energilovforskriften.

• Det er innført plikt for nettanleggskonsesjonærer til å tilknytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi og nye anlegg for uttak av elektrisk energi som ikke omfattes av leveringsplikten. Ny § 3-4. Tilknytningsplikten innebærer også en plikt for nettanleggskonsesjonær til å investere i nettanlegg slik at tilknytning kan skje. Unntak fra tilknytnings- og investeringsplikten for ny produksjon kan gis dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt. Tilknytningsplikten for uttak innebærer at det nå er tilknytningsplikt for forbruk på alle nettnivåer.

• Loven har fått et nytt kapittel 8 om ”Energitilstand i bygninger”. Merk at §§ 8-2 og 8-3 først trer i kraft 1.juli 2010.


Som følge av ny § 3-4 om tilknytningsplikt har enkelte paragrafer i kapittel 3 endret nummer.  

• Tidligere § 3-4 om vilkår er endret til § 3-5

• Tidligere § 3-5 om ekspropriasjon av elektriske anlegg er endret til § 3-6


Videre har enkelte kapitler fått ny nummerering. De viktigste er:

• Kapittel 5A ”Systemansvar, rasjonering og leveringskvalitet” er endret til Kapittel 6

• Kapittel 5B ”Energiplanlegging” er endret til kapittel 7

• Kapittel 6 ”Beredskap” er endret til kapittel 9

• Kapittel 7 ”Diverse bestemmelser” er endret til Kapittel 10


De nødvendige endringer i forskrifter vil bli sendt på høring i løpet av kort tid.

Energiloven finner du hos Lovdata.