Justis- og politidepartementet

Etterforskingsplikt når barn dør plutselig og uventet

Nyhet   •   okt 21, 2010 16:15 CEST

Regjeringen sender nå på høring forslag om å innføre etterforskingsplikt når barn dør plutselig og uventet. Dette skal skje uavhengig av mistanke om straffbare forhold.

– Barn har krav på et særlig vern. Det er svært viktig at overgrep og vold mot barn oppdages, etterforskes og straffeforfølges.  Vi foreslår nå tiltak som skal sikre etterforskingen av de sakene hvor barn dør som følge av straffbare forhold, sier justisminister Knut Storberget.

I høringsnotatet foreslås det at etterforskingsplikten skal gjelde alle barn under 18 år. Plutselige og uventede dødsfall hos barn må etterforskes for å sikre at eventuelle straffbare forhold blir oppdaget og ført for retten. En etterforsking vil i mange tilfeller kunne slå fast at dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, og dette vil kunne oppleves som en lettelse for foreldrene og andre nærstående. På denne måten kan man unngå at det oppstår mistanke på et senere tidspunkt.

Justisdepartementet foreslår at det i straffeprosessloven innføres adgang til å etterforske når barn dør plutselig og uventet, kombinert med en plikt i påtaleinstruksen til å foreta slik etterforsking. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak 4. mars 2010.

Det foreslås ikke å endre vilkårene for å bruke tvangsmidler. For at politiet skal kunne bruke tvangsmidler i etterforskingen må straffeprosesslovens vilkår være oppfylt. Det betyr at det fremdeles må være skjellig grunn til mistanke før politiet for eksempel kan ransake en bolig.

Innføringen av dødsstedsundersøkelser i regi av helsetjenesten ved plutselige og uventede dødsfall hos barn mellom null og tre år hører under Helse- og omsorgsdepartementet, og denne ordningen er ikke omfattet av høringen.

Kontaktperson: avdelingsdirektør Knut Erik Sæther