Landbruks- og matdepartementet

Færre skogeiere hogde tømmer

Nyhet   •   sep 23, 2010 09:56 CEST

Det ble hogd tømmer for salg på 12 500 skogeiendommer i 2009. Dette er en nedgang på 19 prosent fra året før. I fjor fikk skogen stå urørt på flere av de små og mellomstore skogeiendommene.

Ved utgangen av 2009 var det registrert omtrent 120 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal i Landbruksregisteret. Rundt 2000 av disse eiendommene var eid av staten og andre upersonlige eiere. I alt 36 700 skogeiendommer ble drevet i kombinasjon med jordbruksbedrift, 800 færre enn i 2008.

Hogst på hver tiende eiendom
Det ble i 2009 hogd tømmer for salg på 12 500 skogeiendommer, omtrent 2900 færre enn året før. Størst aktivitet var det i Buskerud, der det ble avvirket tømmer for salg på bortimot hver femte skogeiendom i løpet av fjoråret. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene. På Vestlandet hadde mellom 2 og 4 prosent av skogeiendommene tømmeravvirkning for salg, mens aktiviteten i Nord-Norge var enda lavere. På landsbasis har det i siste tiårsperiode vært avvirkning for salg minst én gang på 49 300 skogeiendommer.

Andelen skogeiendommer med avvirkning øker med størrelsen på det produktive skogarealet. Ser vi på eiendommer med 25-99 dekar produktivt skogareal, var denne andelen 3 prosent. Blant eiendommer med over 20 000 dekar produktiv skog ble det hentet ut tømmer ved 77 prosent i 2009.

Forsidefoto: Espen Bratlie, Samfoto.