Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fedre i introduksjonsprogrammet får rett til ti ukers omsorgspermisjon

Nyhet   •   sep 03, 2010 08:46 CEST

Fedre i introduksjonsprogrammet har nå fått rett til ti uker omsorgspermisjon ved fødsler og adopsjon. Endringen skal gi far en mulighet til mer samvær med barnet i det første leveåret, og redusere mors avbrudd fra deltakelse i introduksjonsprogrammet.

Forskriftsendringen innebærer ingen endring i omsorgspermisjonen for øvrig. Den er fortsatt opptil ti måneder i barnets første leveår.

Foreldrene bestemmer når fars omsorgspermisjon skal tas ut, men far kan ikke ta ut sin permisjon på et tidspunkt hvor også mor er hjemme med barnet.  Hvis foreldrenes avgjørelse er uheldig i forhold til kvalifiseringens kontinuitet, tar kommunen den endelige avgjørelsen.

Dersom far ikke ønsker å ta ut permisjonsdagene, faller de bort. Unntak gjøres dersom faren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i omsorgsinstitusjon.

Der mor er enslig forsørger, eller der foreldrene er separert eller skilt kan mor få hele permisjonstiden, forutsatt at mor har omsorgen for barnet.

Forskriftsendringen gjelder for permisjoner i forbindelse med omsorg for barn født eller adoptert etter 1. september 2010

Se Lovdata for publisering av forskriftsendringen