Forum for offentlige anskaffelser

Fikk KOFA-smekk for å ha gitt sparsomme opplysninger

Nyhet   •   mar 01, 2014 00:09 CET

Møblementet skulle suppleres, og da sa KOFA seg enig i at det ikke var brudd på regelverket at oppdragsgiveren viste til bestemte merkenavn. Også «eller tilsvarende» var med, men kravspesifikasjonen inneholdt sparsomme opplysninger om hvilke egenskaper som var sentrale ved tilsvarende produkt. Dessuten hadde oppdragsgiveren i kunngjøringen krysset av for at alternative tilbud ville godtas, men uten å angi alternative krav for disse. Det er regelbrudd, slo klagenemnda fast.

I KOFA-sak 2013/148 hadde en klager påstått brudd på forskriften ved å vise til bestemte merkenavn i kravspesifikasjonen. Det var Fylkesmannen i Troms som i oktober i fjor hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for en suppleringsanskaffelse av møbler for innredning av nye kontorlokaler. Det var vist til merker, varemerker eller en bestemt opprinnelse eller produksjon for samtlige produkter i kravspesifikasjonen. Første spørsmål for klagenemnda var dermed om henvisningen til merkenavn "har som virkning at visse foretak eller produkter favoriseres eller utelukkes", jf. forskriften § 8-3 (4). Det gjelder en lav terskel for at det anses å oppstå en slik konkurransevridende virkning, understreket nemnda. Oppdragsgiverens henvisning til at det ble åpnet for tilsvarende produkter, og at bransjen er kjent med denne praksisen, er ikke tilstrekkelig. Uavhengig av om oppdragsgiveren favoriserte merkenavnene ved tildelingsevalueringen, er det uansett nærliggende at utformingen av tilbudene ble påvirket av merkehenvisningene. 

Unntak

Etter forskriften er det likevel unntaksvis tillatt å vise til merkenavn der "kontraktens gjenstand berettiger det" eller der "en tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av kontraktens gjenstand ikke er mulig". Anskaffelsen av møbler var foranlediget av at kontorlokalene skulle utvides, og det sentralt at de nye møblene inngikk i et samspill med de eksisterende. Dette formålet berettiger etter klagenemndas syn at det ble vist til bestemte merker på de møblene som skulle suppleres. Det ville vært i strid med formålet om å sikre mest mulig effektiv ressursbruk å kreve at eksisterende møblement skiftes ut for at nytt møblement skal være likt det eksisterende. Således var dette ikke brudd på regelverket.

I tillegg til å angi de etterspurte produktene med bestemte merker, var det opplyst i konkurransegrunnlaget at tilsvarende produkter kunne leveres. Men kravspesifikasjonen inneholdt sparsomme opplysninger til hvilke egenskaper som var sentrale ved tilsvarende produkt. 

Les mer... http://foa.no/blog/files/592158364c5f986cec6121b11f93a8e8-500.html#.UxEW1tw-Nbw