Finansdepartementet Norge

Finansministerens kommentar til Norges Banks rentebeslutning

Nyhet   •   feb 03, 2010 17:33 CET

- Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å holde styringsrenten uendret på 1,75 prosent til etterretning, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Rentebeslutningen er i tråd med Norges Banks signaler om renteutviklingen i den pengepolitiske rapporten fra oktober i fjor, og den var ventet blant markedsaktørene.

- Norge har så langt klart seg bedre enn de fleste land gjennom den internasjonale finanskrisen. Det er flere grunner til det. Norges Bank rentereduksjoner og Regjeringens finanspolitiske tiltak har bidratt til å dempe utslagene på norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Utfordringen vår nå er å få til en fortsatt balansert og bærekraftig utvikling for norsk økonomi framover, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Forbruksveksten er sterk og boligprisene har økt sammenhengende siden årsskiftet 2008/2009. Norges Bank har varslet at renten vil bli satt opp framover, og det er viktig at norske husholdninger ikke legger dagens lave rentenivå til grunn når de kjøper bolig. Jeg vil også vise til at Finanstilsynet for tiden arbeider med et rundskriv for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål, med sikte på offentliggjøring i mars, sier finansministeren.

- For industrien og eksportrettede næringer er bildet mer blandet. Den sterke nedgangen i industriproduksjonen fra våren 2008 til våren 2009 har stoppet opp de siste månedene. Samtidig har høyere lønnsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere bidratt til at flere virksomheter nå er sårbare for en sterkere kronekurs. Dette understreker behovet for å holde fast ved vår tradisjonelle modell for inntektsoppgjørene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Den aktive bruken av finanspolitikken i 2009 og 2010 har brakt bruken av oljeinntekter opp på et høyt nivå. Etter hvert som veksten i norsk økonomi tar seg opp, må bruken av oljeinntekter over budsjettet bringes tilbake til 4-prosentbanen for forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, avslutter Johnsen.