Gassnova SF

Fire rådgiverstillinger ledig i Gassnova

Nyhet   •   des 06, 2011 19:18 CET

Gassnova arbeider med teknologiutvikling innen CO2 fangst, transport og lagring gjennom forskningsprogrammet CLIMIT, i samarbeid med Norges forskningsråd. Vi ivaretar også statens interesser i de store pioner prosjektene innenfor CO2-håndtering. Vi samarbeider med industrien for å skape et begynnende marked gjennom slike demonstrasjonsprosjekter. Gassnova er også rådgiver overfor vår eier Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2-håndtering. For mer informasjon om foretaket se: www.gassnova.no

Gassnova SF får sine budsjetter gjennom årlige tildelingsbrev fra Olje- og energidepartementet. Vi er pålagt å føre separate regnskaper for de ulike aktivitetene. Fond for CLIMIT og CO2-håndteringsprosjektene forvaltes på vegne av staten og er underlagt Reglement for økonomistyring i staten. CO2-håndteringsprosjektene følger statlige budsjettprosesser. Budsjettforslaget for CO2-prosjektene i 2012 er i størrelsesorden 2,6 mrd. kroner.

  • Seniorrådgiver økonomi
  • Rådgiver komersielle forhold
  • Geologer/geofysikere, reservoaringeniører eller tilsvarende

Søknadsfrist: 15. desember 2011