Helse- og omsorgsdepartementet

Flere årsverk innen omsorg

Nyhet   •   okt 11, 2010 09:29 CEST

Regjeringen hadde i sin første regjeringsplattform et mål om å øke bemanningen i de kommunale omsorgstjenestene med 10 000 årsverk innen utgangen av 2009, ut fra nivået i 2004. Tall fra SSB viser at målet ble overoppfylt med over 14 800 nye årsverk, og at målet om 10 000 nye årsverk ble realisert allerede ved utgangen av 2008.

Tall fra SSB viser også at vi i denne regjeringsperioden har hatt en økning på om lag 16 400 nye årsverk fra 2005 og frem til og med 2009.

Kompetanseløftet 2015
• Gjennom Kompetanseløftet 2015 er det gitt tilskudd til grunnutdanning eller etter- og videreutdanning til nærmere 9 400 ansatte i omsorgssektoren i perioden 2007-2009, samtidig som om lag 7 900 er under utdanning.
• Det ble i 2009 etablert et tilskudd til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag på 75 mill. kroner.
• Årsverksveksten innenfor den kommunale omsorgstjenesten de siste årene har medført en økning særskilt blant hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, barnevernspedagoger og leger/legespesialister.
• Aksjon Helsefagarbeider og den nasjonale rekrutteringskampanjen har ført til økt oppmerksomhet om behovene for helsefagarbeidere og mulighetene som ligger i yrket. For andre året på rad økte tallet på primærsøkere til helse- og sosialfag i videregående opplæring, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
• Gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving har 122 kommuner etablert ulike møteplasser for å styrke den etiske kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i tillegg til at det er utviklet metodebok og e-læringsverktøy i etisk refleksjonsarbeid.
• Det er bevilget midler til å utvikle en opplæringspakke innenfor ledelse, opplæringspakke til ufaglærte og styrke kompetansen innenfor aktiv omsorg og ernæring.
• Det er etablert undervisningssykehjem i alle fylker.

Demensplan 2015
• Som del av Demensplan 2015 er det gjennomført rundt 100 modellkommuneprosjekter knyttet til utvikling av dagtilbud, etablering av pårørendeskoler og utredning og diagnostisering av demens.
• Det er etablert et treårig program for miljøbehandling innen demensomsorgen, der målet er å skaffe kunnskap om miljøbehandling og prøve ut og implementere modeller for miljøbehandling i praksis.
• For å få økt kunnskap om belastning hos barn og ektefeller til yngre personer som utvikler demens, er det etablert et treårig utviklingsprogram rettet mot yngre personer med demens.
• Det er videre igangsatt et arbeid for å styrke tilbudet til samiske personer med demens.
• Det er gjennomført en landsomfattende informasjonskampanje om demens for å bidra til økt åpenhet om demens og demenssykdommer.
• I juni 2010 åpnet erfaringsportalen om demens, www.demensinfo.no.
• Over 8000 ansatte har startet demensopplæring gjennom Demensomsorgens ABC.

Omsorgsforskning
• Tilskuddet til omsorgsforskning er i perioden 2006–2010 styrket med til sammen 34 mill. kroner. Av dette er minst 5 mill. kroner avsatt til forskning på tjenester til personer med demens.
• For å styrke praksisnær forskning og utvikling ble det i perioden 2006–2008 etablert fem nye regionale FoU-sentra knyttet til universitet og høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell. 
o Sentrene har blant annet fokus på forskning på eldre og den kommunale omsorgstjenesten. 
o Sentrene inngår i et nettverkssamarbeid som ledes og koordineres fra Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik.
o Satsingen på forskning skjer i samarbeid med Norsk Pensjonistforbund.