Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Flere søker hjelp

Nyhet   •   jan 25, 2010 21:13 CET

Tall i hjelpeapparatet viser at det i 2009 var en økning i antallet unge som søkte hjelp i forbindelse med tvangsekteskap.

Antallet saker i fjor forteller at det er flere personer som tar kontakt med hjelpeapparatet. Regjeringens tiltak treffer altså et behov.


- Tallene sier ikke noe om hvor mange tvangsekteskap som forekommer i Norge. Det sier heller ikke noe om hvorvidt tvangsekteskap er et økende eller minkende samfunnsproblem. De sier kun at det er flere som henvender seg til hjelpeapparatet, sier inkluderingsminister Audun Lysbakken.


Minoritets- og integreringsrådgiverne jobbet i 2009 med til sammen 438 saker. Til sammenligning jobbet di i perioden juni-desember 2008 med 170 saker (ordningen kom på plass i juni 2008). Ser vi på tallene fra siste halvår 2009 ser vi at det var 186 saker. Altså var det en liten økning i denne perioden i 2009.

Dette er ikke 438 gjennomførte tvangsekteskap. Det er omtrent 5 prosent av sakene som gjelder gjennomførte tvangsekteskap. De fleste sakene gjelder unge som frykter for å bli tvangsgiftet, som utsettes for ekstrem kontroll, trusler og vold fra familien, eller som frykter å bli etterlatt mot sin vilje i utlandet. Sakene rådgiverne jobber med handler altså ofte om det som går forut for et tvangsekteskap.

Vi må være i stand til å gi akutt hjelp i krisesituasjoner, men det er like viktig å jobbe langsiktig med å forebygge tvangsekteskap, sier inkluderingsministeren. Det er på skolene ungdommene er. Minoritetsrådgiverne er ute på 27 utvalgte videregående skoler og kan lettere fange opp faresignaler enn det ordinære hjelpeapparatet. De har derfor bedre mulighet til å forhindre at tvangsekteskap gjennomføres.

Den eneste langsiktige måten å arbeide mot tvangsekteskap på er å sette unge mennesker i stand til å ta selvstendige livsvalg. Det er derfor viktig å arbeide mot frafall i skolen.

- Det å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje er helt uakseptabelt og noe jeg vil jobbe aktivt mot at skal forekomme i det norske samfunnet, understreker inkluderingsministeren.