Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

FNs barnekomité drøfter norske barns oppvekstvilkår

Nyhet   •   jan 21, 2010 16:56 CET

Lysbakken eksamineres i Genève


Torsdag 21. januar eksamineres barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken av FNs barnekomité. Han skal svare på hva Norge har gjort for å innfri FNs barnekonvensjon, og drøfte hva Norge ytterligere kan gjøre for å styrke barns rettigheter. Norske myndigheter har tre ganger tidligere gitt sine svar til komiteen, men det er første gang en norsk barneminister møter FNs barnekomité.

Bakgrunnen for møtet er Norges rapporteringsplikt til FNs barnekomité. Alle land som har ratifisert FNs barnekonvensjon skal rapportere hvert 5 år. Norge leverte sin 4. rapport i 2008, og det er denne rapporten som ligger til grunn for dagens utspørring. Eksaminasjonen foretas av komiteens medlemmer. Deretter leverer komiteen sine konkluderende merknader til norske myndigheter. Merknaden inneholder ros og ris, men først og fremst anbefalinger om hvordan myndighetene bør styrke sitt arbeid for barn.

Barnekomiteen har forhåndsvarslet noen av temaene som vil bli drøftet under
eksaminasjonen:

  • Koordinering av tjenester, herunder rollen og ansvaret til barneverntjenesten

  • Ikke-diskriminering — hvilke tiltak, planer og programmer er igangsatt for å bekjempe diskriminering

  • Vold mot barn, herunder kroppslig avstraffelse, og gjennomgang av lovbestemmelsen som tillater "lettere klaps"

  • Skadelig tradisjonsbestemt praksis, herunder tvangsekteskap

  • Retten til en tilfredsstillende levestandard — særlig med tanke på minoritetsbarn som lever under fattigdomsgrensen

  • Enslige mindreårige asylsøkere og flyktningbarn, herunder forsvinninger fra asylmottak

Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen (bestående av en rekke frivillige
organisasjoner) har levert supplerende rapporter til FNs barnekomité. Rapportene er kritiske til regjeringens politikk på mange områder som gjelder barn. Komiteen vil trolig konfrontere statsråd Lysbakken med denne kritikken.

- Regjeringen ser på disse rapportene som nyttige korrektiv i vårt arbeid for barn og unge. Mitt ønske er at vi i dag får en konstruktiv dialog om hvordan vi kan styrke rettighetene til barn i Norge, sier statsråd Lysbakken.

Les Lysbakkens innledning i Genéve her.