Landbruks- og matdepartementet

Forbud mot tradisjonelle bur til verpehøns

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:49 CEST

Forbudet mot tradisjonelle bur til verpehøns trer i kraft 1. januar 2012 i hele EØS. Det er stor interesse i Europa knyttet til  implementeringen av forbudet. Hvor langt man er kommet i omleggingen til nye driftssystemer for eggproduksjon varierer i EU i følge World Poultry.net

Polen bad i et møte i Rådet i februar i år om en utsettelse av forbudet, men dette ble avvist fra Kommisjonens side under Rådsmøtet.

Parlamentet har stilt flere spørsmål til Kommisjonen, bl.a.  om hvordan Kommisjonen vil håndtere medlemsstaters eventuelle brudd på plikten til å implementere bestemmelsen.

Kommisjonen planlegger nå et møte i januar 2011 hvor de vil invitere ulike interessenter (dvs medlemslandenes kompetente myndigheter, representanter fra næring og NGOer). Formålet med møtet er å  skaffe et bilde av situasjonen, herunder implementering, sanksjoner og gjennomføringstiltak, og å innhente erfaringer og praktiske løsninger for å sikre utfasing av tradisjonelle bur innen tidsfristen.

Situasjonen i Norge
Situasjonen i Norge er at forskriftskravet om at det fra 1. januar 2012 er forbudt å holde verpehøns i tradisjonelle bur står ved lag.

For å sikre en smidig overgang til de nye bestemmelsene vil det være anledning til å sette verpehøns inn i slike bur fram til 1. juli 2011. Dersom markedssituasjonen krever det, kan det være aktuelt å gi dispensasjon slik at høner som er satt inn før 1. juli 2011, kan holdes i disse burene også etter 1. januar 2012. Slik dispensasjon vil ikke kunne vare utover normal produksjonsperiode for det aktuelle innsettet, og under ingen omstendighet lenger enn 31.desember 2012.

Forsidebilde: Høner. Foto: Kai Myhre.