Forsvarsdepartementet Norge

Foreslår Sjøforsvarets rekruttutdanning Madla videreført

Nyhet   •   sep 14, 2010 09:12 CEST

Regjeringen vil fremme forslag til Stortinget om å videreføre Sjøforsvarets rekruttutdanning ved KNM Harald Haarfagre på Madla. – Hovedbegrunnelsen er at etablering av ny rekruttskole i Bergen viser seg vesentlig dyrere enn det som opprinnelig ble lagt til grunn, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Gjennom Stortingets behandling av Innst. S. nr. 318 (2007–2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), ble det vedtatt å flytte rekruttskolevirksomheten fra Madla til henholdsvis Bergen (Sjøforsvaret) og Kjevik (Luftforsvaret) og legge ned Forsvarets virksomhet på Madla. Flyttingen er planlagt gjennomført innen utgangen av 2013.

Den fortløpende vurderingen og kvalitetssikringen av langtidsplanen, og en helhetlig gjennomgang av forutsetningene for vedtaket, har avdekket at tiltaket ikke er lønnsomt for Forsvaret. Regjeringen vil derfor fremme forslag til Stortinget om å videreføre Sjøforsvarets rekruttutdanning ved KNM Harald Haarfagre på Madla. Stortinget vil bli forelagt anbefalingen i forbindelse med fremlegging av neste års forsvarsbudsjett (Prop. 1 S 2010-2011) 5. oktober. Det vil videre bli foretatt en ytterligere gjennomgang av forutsetningene for den vedtatte flyttingen av Luftforsvarets rekruttskole fra Madla til Kjevik.

– Begrunnelsen for at rekruttutdanningen foreslås videreført på KNM Harald Haarfagre er at det blir vesentlig dyrere å flytte utdanningen til Bergen enn det som opprinnelig ble lagt til grunn. Kostnadsøkningene skyldes både at behovet for rekrutter til Sjøforsvaret er større enn tidligere antatt, og at de byggtekniske konsekvensene av etableringen nå er endelig beregnet, sier Faremo.

Ved å videreføre Madla kan Norge også fortsette sin støtte til Natos Joint Warfare Centre som har stort behov for forlegningskapasitet.